Trắc nghiệm kế toán tài chính 6

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
51. Chọn câu phát biểu ĐÚNG:

a. TK 3411 vay bằng ngoại tệ, cuối kỳ lập BCTC cần đánh giá lại số nguyên tệ còn nợ vay theo tỷ giá bán tại ngày lập BCTC
b. Nếu doanh nghiệp chi tiền mua đất thì kế toán ghi bên Nợ TK 213
c. Chênh lệch vốn góp lớn hơn giá gốc lô hàng hóa được dùng để góp vốn vào công ty liên kết – được ghi tăng Doanh thu tài chính
d. Chiết khấu thanh toán hàng bán là khoản giảm trừ doanh thu theo quy định của Việt Nam

52. A đi thuê một căn nhà của B theo hợp đồng thời hạn 6 tháng, để đảm bảo sẽ thực hiện đúng hợp đồng, A chi cho B tiền ký cược 100 triệu. Kế toán của A ghi nhận khoản này vào: (1)..., B ghi nhận vào (2)...

a. (1)TK 344, (2)TK 344
b. (1)TK 244, (2)TK 344
c. (1)TK 244, (2)TK 244
d. (1)TK 344, (2)TK 244

53. Theo quy định Việt Nam, đơn vị tiền tệ của DN trên lãnh thổ Việt Nam là:

a. Đồng Việt Nam
b. Bất kỳ loại tiền tệ nào cũng được
c. Đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam; hoặc lựa chọn ngoại tệ (nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định hiện hành) và doanh nghiệp và phải thông báo cho cơ quan quản lý Thuế quản lý trực tiếp.
d. Đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tùy doanh nghiệp thích sử dụng

54. Đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu, có đặc điểm sau:

a. Thuế nhập khẩu tính dựa theo giá FOB, thuế xuất khẩu tính dựa trên giá CIF
b. Thuế nhập khẩu tính dựa theo giá CIF, thuế xuất khẩu tính dựa trên giá FOB; Và DN không nộp tiền thuế GTGT đầu ra và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng xuất khẩu
c. Thuế nhập khẩu tính dựa theo giá CIF, thuế xuất khẩu tính dựa trên giá FOB
d. DN không nộp tiền thuế GTGT đầu ra và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng xuất khẩu.


55. Chọn câu phát biểu ĐÚNG:

a. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá thì DN được trích khấu hao
b. TK 1122 cuối kỳ lập BCTC cần đánh giá lại số nguyên tệ theo tỷ giá mua/bán tại ngày lập BCTC
c. Hết hạn bảo hành công trình, nhà thầu hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình làm tăng Thu nhập khác
d. Thuế xuất khẩu là khoản giảm trừ doanh thu hàng xuất khẩu

56. Thông tin chi tiết về nguyên tắc kế toán và phương pháp ghi nhận Nợ phải trả được trình bày trong BCTC nào sau đây:

a. Báo cáo tình hình tài chính
b. Không có báo cáo nào – vì nguyên tắc kế toán được quy định trong chuẩn mực kế toán
c. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
d. Báo cáo kết quả hoạt động
e. Thuyết minh báo cáo tài chính


57. Ngày 31/12/N Công ty phát hành 1.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm loại mệnh giá 10 triệu đồng (trđ)/TP, lãi suất 6%/năm, trả lãi sau mỗi năm. Giá bán một trái phiếu là: 10,8 trđ/TP. Giao dịch này làm ảnh hưởng đến Nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/N là:

a. tăng 10.800 trđ
b. tăng 9.352 trđ = 10.000 trđ – 10.800 trđ x 6%
c. số khác
d. tăng 10.000 trđ

58. Chọn câu phát biểu ĐÚNG:

a. Doanh thu hợp đồng xây dựng chỉ bao gồm giá trị thanh toán trên hợp đồng ký kết giữa 2 bên
b. Doanh thu hợp đồng xây dựng không bao gồm tiền thưởng do vượt tiến độ
c. Doanh thu hợp đồng xây dựng có thể bao gồm các khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá hợp đồng
d. Doanh thu hợp đồng xây dựng phải được xác định theo từng kỳ kế toán với sự chấp nhận của chủ đầu tư (bên giao thầu)

59. Bán một hàng hóa bất động sản có giá gốc 5 tỷ, giá bán 8 tỷ trong đó gồm thuế GTGT 10%, quyền sử dụng đất là 6 tỷ, chưa thu tiền. Kế toán ghi nhận doanh thu là:...(1), giá vốn là:...(2), thuế GTGT là:...(3)

a. (1)8; (2)5; (3) 0,2
b. (1)8; (2)5; (3) 0,6
c. (1)8; (2)5; (3) 0,8
d. Không ghi vì chưa thu

60. Chọn câu phát biểu ĐÚNG:

a. Mua trái phiếu luôn ghi vào TK 1282 Trái phiếu
b. Hàng mua đang đi trên đường không phải là Hàng tồn kho trên BCTC
c. Dự phòng về bảo hành công trình xây dựng tính vào Chi phí hoạt động
d. Vay ngoại tệ là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top