Trắc nghiệm kế toán tài chính 4

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
31. Cho thuê một căn nhà, theo hợp đồng thời hạn 12 tháng, tiền thuê 30tr/ tháng, thuế GTGT 10% , nhận trước 3 tháng bằng tiền gửi ngân hàng , Kế toán doanh nghiệp ghi nhận:

a. Nợ TK 112 = 99/ Có 3387=90, Có 3331=9
b. Nợ TK 112 = 99/ Có 511=90, Có 3331=9
c. Nợ TK 112 = 99/ Có 711=90, Có 3331=9
d. Chưa xác định được, tùy vào kỳ kế toán của DN là tháng hay quý

32 . Trường hợp nào sau đây mà doanh nghiệp sẽ ghi nhận lợi ích vào doanh thu hoạt động tài chính:

a. Khi doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư
b. Khi doanh nghiệp nhận cổ tức bằng cổ phiếu
c. Khi doanh nghiệp nhận cổ tức dồn tích
d. Khi doanh nghiệp nhận thông báo được chia cổ tức bằng tiền

33. Chọn câu SAI: Công ty phát hành trái phiếu thường ...

a. Do cần thêm vốn hoạt động nhưng không muốn thêm cổ đông mới
b. Để huy động tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh
c. Là một trong các hoạt động đi vay
d. Để huy động vốn chủ sở hữu

34. Ngày 1/1/N Công ty X (có kỳ kế toán theo năm, kết thúc niên độ vào ngày 31/12) phát hành 1.000.000 trái phiếu (tp) kỳ hạn 4 năm, mệnh giá 100.000 đ/tp, giá phát hành 110.000 đ/tp, lãi suất trên trái phiếu 10%/năm, để xây dựng nhà xưởng (đủ điều kiện vốn hóa), phụ trội trái phiếu được phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Trong năm N, nghiệp vụ này sẽ ảnh hưởng đến:

a. Tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang 10.000.000.000đ
b. Tăng chi phí tài chính 10.000.000.000đ
c. Tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.500.000.000đ
d. Tăng chi phí tài chính 7.500.000.000đ

35. Sau một thời gian sử dụng bất động sản làm văn phòng, doanh nghiệp muốn chuyển sang cho thuê :

a. Việc chuyển đổi có thể được doanh nghiệp tự thực hiện, không cần xin phép cơ quan thuế ; đồng thời không ảnh hưởng tổng tài sản trong doanh nghiệp
b. Việc chuyển đổi có thể thực hiện dưới sự đồng ý của cơ quan thuế và làm ảnh hưởng chi phí thuế TNDN do chuyển đổi
c. Việc chuyển đổi này không thực hiện được vì sẽ làm thay đổi tổng tài sản của doanh nghiệp

36. Doanh nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng thanh toán chi phí sửa chữa nhà văn phòng 66.000 ngàn đồng (trong đó thuế GTGT 10%), chi phí sửa chữa dự tính phân bổ 2 kỳ, đã phân bổ từ kỳ này. Bỏ qua ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp, nghiệp vụ này ảnh hưởng như thế nào đến Báo cáo tình hình tài chính (đơn vị tính: ngàn đồng):

a. Tài sản giảm 66.000, Nợ phải trả giảm 33.000, Vốn chủ sở hữu giảm 33.000
b. Tài sản giảm 30.000, Vốn chủ sở hữu giảm 30.000
c. Tài sản giảm 60.000, Nợ phải trả giảm 30.000, Vốn chủ sở hữu giảm 30.000
d. Tài sản giảm 33.000, Vốn chủ sở hữu giảm 33.000

37. Thông tin chi tiết về nguyên tắc kế toán và phương pháp ghi nhận Nợ phải trả được trình bày trong BCTC nào sau đây:

a. Báo cáo tình hình tài chính
b. Thuyết minh báo cáo tài chính
c. Báo cáo kết quả hoạt động
d. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
e. Không có báo cáo nào – vì nguyên tắc kế toán được quy định trong chuẩn mực kế toán

38. Ngày 1/1, nhận góp vốn 1.000 USD từ nhà đầu tư bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán quy đổi tỷ giá cho từng tài khoản sau:

a. Nợ TK 1122: tỷ giá bán tại ngày 1/1/ Có TK 4111: tỷ giá bán tại ngày 1/1
b. Nợ TK 1122: tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền/ Có TK 4111: tỷ giá bán tại ngày 1/1 + Có TK 515/Nợ 635: chênh lệch tỷ giá phát sinh
c. Nợ TK 1122: tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền/ Có TK 4111: tỷ giá mua tại ngày 1/1 + Có TK 515/Nợ 635: chênh lệch tỷ giá phát sinh
d. Nợ TK 1122: tỷ giá mua tại ngày 1/1/ Có TK 4111: tỷ giá mua tại ngày 1/1

39. Khi phát hành trái phiếu có chiết khấu, thì việc phân bổ chiết khấu trái phiếu định kỳ sẽ ...

a. Làm giảm giá trị ghi sổ của trái phiếu
b. Là nguyên nhân dẫn đến giá trị ghi sổ của trái phiếu luôn luôn bằng mệnh giá trái phiếu tại mọi thời điểm lập BCTC
c. Làm tăng giá trị ghi sổ của trái phiếu
d. Không ảnh hưởng đến giá trị ghi sổ của trái phiếu trên báo cáo tài chính

40. Chọn câu phát biểu ĐÚNG:

a. Mua trái phiếu luôn ghi vào TK 1282 Trái phiếu
b. Vay ngoại tệ là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
c. Hàng mua đang đi trên đường không phải là Hàng tồn kho trên BCTC
d. Dự phòng về bảo hành công trình xây dựng tính vào Chi phí hoạt động
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top