Trắc nghiệm kế toán tài chính 2

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
11. Ngày 02/8/N, nhận thông báo (đã chốt danh sách cổ đông hưởng quyền trong 5 ngày tới) được chia cổ tức 6 tháng đầu năm N bằng tiền cho số lượng cổ phiếu ABC mà công ty đầu tư ngày 15/7/N mục đích thương mại. Kế toán ghi sổ:

a. Nợ 1388/ Có 515
b. Không ghi sổ vì chưa nhận
c. Nợ 1388/ Có 1211
d. Nợ 112/ Có 515

12. Doanh nghiệp tính VAT khấu trừ, mua lô hàng hóa trị giá 100 triệu, VAT 10% chưa thanh toán. Xuất kho bán 50%, còn trong kho 50%. Sau đó nhận HĐ GTGT được hưởng chiết khấu thương mại 10%, (có tính VAT) kế toán ghi:

a. Nợ 331/Có 632: 5 triệu, Có 156: 5 triệu, Có TK 133: 1 triệu
b. Nợ 331/Có 632: 11 triệu
c. Nợ 521/Có 331: 10 triệu
d. Nợ 331/Có 515: 11 triệu

13. Trường hợp nào sau đây là SAI:

a. Để ghi nhận lãi nhận trước từ giao dịch cho vay liên quan nhiều kỳ kế toán, thì kế toán sử dụng TK 3387
b. Để ghi nhận khoản phải trả khi khách hàng ứng trước tiền, kế toán sử dụng TK 331
c. Để ghi nhận khoản trích trước sửa chữa lớn TSCĐ kế toán dùng TK 352
d. Để ghi nhận thuế GTGT đầu ra, kế toán sử dụng TK 33311

14. Khoản nào sau đây là ghi biến động tăng của nợ phải trả:

a. Người mua trả tiền trước
b. Hoàn nhập Dự phòng phải trả
c. Trả trước cho người bán
d. Phân bổ Doanh thu chưa thực hiện

15. Doanh nghiệp là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng quy định thanh toán theo tiến độ kế hoạch, Tài khoản 337 tổng hợp cuối kỳ có số dư bên Nợ, nghĩa là

a. Doanh thu lũy kế đã ghi nhận nhỏ hơn số tiền chưa VAT lũy kế ghi trên hóa đơn
b. Doanh thu lũy kế đã ghi nhận lớn hơn số tiền chưa VAT lũy kế ghi trên hóa đơn
c. Doanh thu lũy kế đã ghi nhận bằng với số tiền chưa VAT lũy kế ghi trên hóa đơn
d. Chỉ tiêu này không bao giờ có số dư Nợ

16. A đi thuê một căn nhà của B theo hợp đồng thời hạn 6 tháng, để đảm bảo sẽ thực hiện đúng hợp đồng, A chi cho B tiền ký cược 100 triệu. Kế toán của A ghi nhận khoản này vào: (1)..., B ghi nhận vào (2)...

a. (1)TK 344, (2)TK 244
b. (1)TK 244, (2)TK 344
c. (1)TK 344, (2)TK 344
d. (1)TK 244, (2)TK 244

17. Một công ty cổ phần phát hành trái phiếu thường. Chọn câu phát biểu ĐÚNG

a. Mục đích phát hành trái phiếu là để bán kiếm lời
b. Giá trị trái phiếu được phản ánh trên Báo cáo tài chính cuối mỗi kỳ luôn theo mệnh giá của trái phiếu
c. Trái phiếu thường được phân loại là khoản nợ dài hạn
d. Mục đích phát hành trái phiếu để tăng vốn ngắn hạn

18. DN cho vay tiền, trên Báo cáo tình hình tài chính được xếp vào nhóm Tài sản nào sau đây:

a. Đầu tư tài chính
b. Tiền và tương đương tiền
c. Hàng tồn kho
d. Phải thu

19. Chọn câu đúng nhất:

a. Lợi nhuận kế toán sau thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng (+) lợi nhuận khác trừ (-) chi phí thuế TNDN
b. Lợi nhuận kế toán sau thuế = Doanh thu thuần, thu nhập khác trừ (-) chi phí hoạt động kinh doanh và hoạt động khác
c. Lợi nhuận kế toán sau thuế = Doanh thu, thu nhập khác trừ (-) chi phí
d. Lợi nhuận kế toán sau thuế = Doanh thu, thu nhập khác trừ (-) chi phí hoạt động kinh doanh và hoạt động khác

20. Doanh nghiệp mua mảnh đất với mục đích cho thuê, trên báo cáo tình hình tài chính được xếp vào nhóm tài sản nào sau đây:

a. Loại B-Tài sản dài hạn nhóm III-Bất động sản đầu tư

b. Loại A-Tài sản ngắn hạn nhóm IV- Hàng tồn kho
c. Loại B-Tài sản dài hạn nhóm II- Tài sản cố định
d. Loại B-Tài sản dài hạn nhóm IV-Tài sản dở dang dài hạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top