Trắc nghiệm C24: Thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán,...

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
1.Mục đích VAS 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là

a. Nhằm bảo đảm cung cấp thông tin tốt nhất cho các ước tính kế toán
b. Nhằm thuyết minh đầy đủ cho người sử dụng thông tin tài chính, phi tài chính
c. Để giải thích sự chậm trễ trong việc phát hành báo cáo tài chính của doanh nghiệp
d. Câu a và b đều đúng

2.Theo quyết định đánh giá lại tài sản của Nhà nước – Doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị TSCĐ là 50 triệu đồng. Đây là trường hợp ...

a. điều chỉnh sai sót
b. sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
c. điều chỉnh chính sách kế toán
d. tất cả đều sai

3. Một sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ cần phải điều chỉnh lại báo cáo tài chính khi:

a. Cần được điều chỉnh theo yêu cầu ban giám đốc
b. Là sự kiện phải cung cấp cho cơ quan Thuế
c. Là sự kiện có liên quan quỹ xí nghiệp
d. Tất cả đều sai

4.Khi công ty thay đổi từ phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng thì sự thay đổi này cần được xem là:

a. Sửa chữa sai sót kế toán
b. Điều chỉnh kỳ trước
c. Sự thay đổi trong ước tính kế toán
d. Sự thay đổi trong chính sách kế toán

5. Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán, kế toán phải thực hiện:

a. Điều chỉnh vào số dư đầu năm của các Tài khoản tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu tương ứng của năm hiện tại và cột thông tin so sánh trên báo cáo tài chính của năm hiện tại
b. Điều chỉnh vào số dư đầu năm của các Tài khoản tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu tương ứng của năm hiện tại
c. Điều chỉnh vào số dư đầu năm của các Tài khoản tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu tương ứng của năm hiện tại và cột thông tin so sánh trên báo cáo tài chính của các năm bị ảnh hưởng
d. Điều chỉnh vào số dư đầu năm của các Tài khoản tài sản, nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu tương ứng của các năm bị ảnh hưởng

6. Thay đổi phương pháp tính mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho, là ..

a. sự kiện cần điều chỉnh khi lập BCTC
b. thay đổi chính sách kế toán
c. điều chỉnh sai sót về giá thành sản phẩm
d. thay đổi ước tính kế toán

7. (ĐVT: 1000 đồng) Vào 1/1/N, cty K mua TSCĐ có nguyên giá 250.000. Cty K sử dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần với hệ số điều chỉnh là 2 và thời gian sử dụng ước tính 10 năm, với giá trị thanh lý ước tính là 0. Vào đầu năm N+3, cty quyết định thay đổi sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng đối với TSCĐ này. Chi phí khấu hao năm N+3 là:

a. 35.714
b. 12.800
c. 25.000
d. 18.286

8. Thay đổi nào sau đây không là thay đổi chính sách kế toán:

a. Thay đổi phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
b. Thay đổi phương pháp tính khấu hao TSCĐ
c. Thay đổi phương pháp kế toán chi phí đi vay
d. Thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho

9. Nếu có sự thay đổi ước tính kế toán thì công ty cần ghi nhận ảnh hưởng này trên BCTC của:


a. Chỉ kỳ hiện tại
b. Kỳ hiện tại và áp dụng hồi tố
c. Chỉ áp dụng hồi tố
d. Kỳ hiện tại và các kỳ tương lai

10. Doanh nghiệp Y áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng có một TSCĐ nguyên giá 240 triệu đồng, giá trị thanh lý ước tính là 0đ; thời gian sử dụng ước tính là 10 năm, bắt đầu khấu hao từ đầu năm N-4. Đầu năm N, doanh nghiệp quyết định thay đổi thời gian sử dụng ước tính là 8 năm (kể từ đầu năm N). Đây là trường hợp:

a. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
b. Sai sót
c. Thay đổi ước tính kế toán
d. Thay đổi chính sách kế toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top