KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 71

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
701. Giá mua lô hàng là 200 tr. Cuối năm, tại thời điểm lập BCTC, giá trị thuần lộ hàng là 220. Kế toán công bố giá trị lô hàng trên BCTC là 200 là vi phạm nguyên tắc gì?
A. Thận trọng
B. Phù hợp
C. Giá gốc
D. Nhất quán
E. Không vi phạm

702. Nối các câu phù hợp:
1. Thuyết minh BCTC => Giải thích 1 số thông tin trên BCTC
2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ => phản ánh luồng tiền hình thành và sử dụng của doanh nghiệp trong 1 kỳ nhất định
3. BCKQHĐ => thể hiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định
4. BCTHTC => trình bày THTC DN tại 1 thời điểm nhất định

703. Điền từ phù hợp:
Thuế GTGT đầu vào xuất hiện từ hành động mua hàng, nếu được khấu trừ thì phân loại là tài sản và tài khoản theo dõi là => TK 133

704. Điền từ vào chỗ phù hợp
- Thuế GTGT đầu ra xuất hiện từ hoạt động bán hàng, được phân loại là NPT, TK theo dõi là TK 333
- Chi phí trả trước là chi phí liên quan đến các kỳ trong tong tương lai nếu được ghi nhận là tài sản và được theo dõi là TK 242

705. Tài khoản tổng hợp 131 – Phải thu của khách hàng - cuối kỳ có số dư:
A. Bên nợ
B. Bên nợ, hoặc bên có
C. Bên Nợ (ghi dương hoặc ghi âm tùy từng trường hợp)
D. Cả hai bên Nợ và Có

706. Điền vào chỗ trống
Doanh thu chưa thực hiện được là doanh thu của các kỳ trong tương lai nên được ghi nhận là Nợ phải trả và theo dõi trên tài khoản 3387 ( doanh thu chưa thực hiện)

707. Tài sản thuần là tên gọi khác của :
A. Chi phí
B. NPT
C. DT
D. TS
E. VCSH
708. Trường hợp nào sau đây được ghi nhận vào tài sản:
A. Máy tính sử dụng ngay ( Vì máy tính sử dụng trong nhiều kỳ)
B. Văn phòng phẩm sử dụng ngay

709. Hãy cho biết trường hợp nào sau đây thuộc về đặc điểm của TSNH
1. Là TS được sử dụng trong vòng 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh (bất cứ cái nào dài hơn)
2. Là tài sản sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt
3. Là tài sản không kỳ vọng chuyển đổi thành tiền mặt
4. Là tài sản được đưa vào sử dụng trong vòng 1 năm
5. Là tài sản không kỳ vọng sử dụng trong 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh ( bất cứ cái nào dài hơn)

a. 1, 2, 4
b. 1, 2, 5
c. 4, 5
d. 1, 3, 5
710. Tháng 1 doanh nghiệp xuất hàng bán cho khách hàng, nhưng doanh nghiệp phải bảo hành 3 tháng kế toán phản ánh doanh thu
A. Khi thu đủ tiền
B. Tại thời điểm xuất bán giao hàng
C. Tại thời điểm hết hạn bảo hành
D. Tùy đơn vị lựa chọn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top