KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 57

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
561. Tài khoản “xác định kết quả kinh doanh(tóm tắt lợi tức)” là:
A. Tài khoản tạm, xuất hiện trong quá trình điều chỉnh các tài khoản, dùng ghi nhận các bút toán điều chỉnh phát sinh
B. Tài khoản tạm, xuất hiện trong quá trình khóa sổ, tổng hợp thông tin doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của cả kỳ kế toán
C. Không câu nào đúng

562. Tài khoản “xác định kết quả kinh doanh (tóm tắt lợi tức)” xuất hiện trong bảng nào sau đây?
A. Bảng cân đối thử sau điều chỉnh
B. Bảng cân đối thử sau khóa sổ
C. Bảng tính nháp
D. Không có bảng nào kể trên

563. Trong bảng cân đối thử sau khóa sổ, số dư của tài khoản “lợi nhuận giữ lại” là
A. Số dư đầu kỳ của tài khoản này
B. Số dư đầu kỳ của tài khoản này và phần vốn chủ sở hữu đầu tư thêm trong kỳ
C. Số dư cuối của tài khoản này

564. Số dư cuối kỳ của tài khoản lợi nhuận giữ lại có thể lấy trực tiếp từ bảng nào sau đây:
A. Bảng cân đối thử sau điều chỉnh
B. Bảng cân đối thử sau khóa sổ
C. Bảng tính nháp
D. a và b

565. Khoản chênh lệch giữa bên Có và bên Nợ của TK 511 được kết chuyển sang TK 911 được gọi là:
A. Doanh thu bán hàng
B. Doanh thu thuần (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Xác định kết quả kinh doanh)
C. Lợi nhuận gộp
D. Các khoản làm giảm doanh thu

566. Lãi vay mà DN thanh toán ảnh hưởng thông tin được trình bày trên:
A. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
B. Bảng cân đối kế toán
C. Cả a và b
D. Không ảnh hưởng đến các báo cáo trên

567. Khi thay đổi phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho sẽ dẫn đến sự thay đổi của thông tin được trình bày trên:
A. Bảng cân đối kế toán
B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
C. Cả a và b
D. Có thể a hoặc b

568. Việc kiểm kê hàng tồn kho, cần được kế toán thực hiện:
A. ít nhất 1 lần/1 năm
B. thường là vào cuối năm tài chính
C. Trước khi lập báo cáo tài chính
D. Cả 3 câu

569. Bút toán ghi nhận giá trị hàng tồn kho bị thất thoát (được xác định qua kết quả kiểm kê)là:
A. Nợ “Hàng tồn kho”/ Có “Giá vốn hàng bán”
B. Nợ “Giá vốn hàng bán”/ Có “ Hàng tồn kho”
C. Nợ “ Chi phí bán hàng”/Có “Hàng tồn kho”
D. Không có đáp án đúng

570. Trả tiền thuê nhà để kinh doanh cho công ty thương mại, 12.000/tháng, diện tích thuê 800m2, trong đó 560m2 dùng để làm showroom, 240 m2 còn lại dùng làm phòng kế toán, phòng nhân sự, Hỏi kế toán cách hạch toán nào sau đây là hợp lý
A. Nợ chi phí quản lý doanh nghiệp 12.000/ Có Tiền 12.000
B. Nợ chi phí bán hàng 8.400/ Nợ CP quản lý doanh nghiệp 3.600/ có Tiền 12.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top