KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 55

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
541. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được tính bằng:
A. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - chi phí bán hàng
B. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - giá vốn bán hàng
C. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - các khoản giảm trừ doanh thu
D. Cả ba đều sai

542. Giá gốc của hàng sẵn có để bán gồm hai bộ phận: Hàng tồn kho đầu kỳ và:
a. Hàng tồn kho cuối kỳ

b. Chi phí hàng hóa đã mua
c. Chi phí hàng hóa đã bán
d. Tất cả những điều trên

543. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ được tính bằng:
A. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - giá vốn hàng bán
B. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - các khoản giảm trừ
C. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - chi phí bán hàng
D. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - giá vốn bán hàng

544. Báo cáo kết quả kinh doanh:
A. Là báo cáo tài chính tổng hợp
B. Là báo cáo kết quả sản xuất
C. Là báo cáo tăng giảm nguồn vốn
D. Cả ba đều sai

545. Sau khi lập bảng cân đối thử, kế toán kiểm tra được tổng số dư bên Nợ = tổng số dư bên Có của các tài khoản, tại thời điểm lập bảng. Vậy, kết luận nào bên dưới là chính xác:
A. Không có sai sót trong quá trình ghi chép của kế toán
B. Nguyên tắc ghi sổ kép được đảm bảo
C. Cả a và b

546. Công ty Ánh Linh thổi phồng giá trị hàng tồn kho 15.000 vào ngày 31/12/2011. Việc này sẽ làm cho lợi nhuận của Công ty Ánh Linh:
a. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
b. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và đúng vào ngày 31/12/2012
c. Giảm vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
d. Tăng vào ngày 31/12/2011 và tăng vào ngày 31/12/2012

547. Hàng tồn kho cuối kỳ của Atlantic được định giá thấp xuống 40.000. Ảnh hưởng của việc này đối với giá vốn hàng bán của năm hiện tại và thu nhập ròng lần lượt sẽ là:
a. Bị giảm đi và tăng lên
b. Tăng lên và giảm đi
c. Cả 2 cùng tăng lên
d. Cả 2 cùng giảm

548. Ngày 1/7 mua bảo hiểm cho 6 tháng 12.000, kỳ kế toán là tháng. Kế toán ghi nhầm thành Nợ “Chi phí bảo hiểm” 12.000/Có “Tiền” 12.000, trong tháng 7. Việc ghi nhận nhầm này làm báo cáo tài chính nào bị ảnh hưởng.
A. Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo vốn chủ sở hữu
B. Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo thu thập, Báo cáo vốn chủ sở hữu, Báo cáo lưu chuyển tiền
C. Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động
D. Báo cáo vốn chủ sở hữu; báo cáo kết quả hoạt động

549. Ngày 1/7 mua bảo hiểm cho 6 tháng 12.000, kỳ kế toán là tháng. Kế toán ghi nhầm thành Nợ “Chi phí bảo hiểm” 12.000/Có “Tiền” 12.000, trong tháng 7. Việc ghi nhầm này làm những chỉ tiêu nào (a) trong Báo cáo tình hình tài chính; (b) Báo cáo kết quả hoạt động, trong tháng 7 bị ảnh hương?
A. (a) Chi phí Bảo hiểm; (b) Bảo hiểm chưa hết hạn
B. (a) Bảo hiểm trả trước đã hết hạn;(b) Chi phí bảo hiểm
C. (a) Bảo hiểm chưa hết hạn; (b) Chi phí bảo hiểm
D. (a) tiền; (b) Chi phí bảo hiểm

550. Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh:
A. Tình hình chi phí sản xuất phát sinh và sản lượng sản xuất của doanh nghiệp
B. Tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán
C. Tình hình và kết quả lao động của công nhân viên trong doanh nghiệp
D. Cả ba đều đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top