KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 53

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
521. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiều bước trong công ty thương mại có các chỉ tiêu sau, ngoại trừ:
a. Lợi nhuận gộp
b. Giá vốn bán hàng
c. Doanh thu bán hàng
d. Các hoạt động đầu tư

522. Tính chất quan trọng nhất của Báo cáo tình hình tài chính là:
A. Tính tổng hợp
B. Tính tổng quát
C. Tính cân đối
D. Cả a, b, c

523. Khấu hao TSCĐ chuyên dùng cho SX sản phẩm được phản ánh:
A. Nợ TK 627/Có TK 214 Chi phí sản xuất chung , hao mòn tài sản cố định
B. Nợ TK 631/Có TK 214
C. Nợ TK 154/Có TK 214
D. Nợ TK 621/Có TK 214

524. Nếu doanh thu bán hàng là 400.000.000đ, giá vốn bán hàng là 320.000.000đ và chi phí hoạt động là 60.000đ thì lợi nhuận gộp là:
a. 30.000.000đ
b. 80.000.000đ
c. 340.000.000đ
d. 400.000.000đ

525. Chi tiền mặt mua quà tặng cho các cháu thiếu nhi ngày 1/ 6, kế toán phản ánh:
A. Nợ TK 641/Có TK 111
B. Nợ TK 353/Có TK 111
C. Nợ TK 156/Có TK 111 ( hàng hóa, tiền mặt)
D. Nợ TK 641/Có TK 111

526. Ngày 1/8 , khoản “Doanh thu chưa thực hiện” có số dư là 2.000. trong tháng 8, đã thực hiện dịch vụ cho khách hàng (đã ứng trước) 2.500, đã thực hiện dịch vụ chưa thu tiền cho khách hàng khác 1.300, khách hàng ứng trước thêm 800 cho dịch vụ sẽ thực hiện trong tháng 9. Hãy cho biết 31/8, (a) khoản “Doanh thu nhận trước” này còn bao nhiêu? (b) Nó xuất hiện trong phần nào của phương trình kế toán?
A. 300, Nợ phải trả
B. 300, Nợ phải thu
C. 1.300, Nợ phải thu
D. 1.300, nợ phải trả

527. Khoản mục nào dưới đây xuất hiện ở cả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một bước và nhiều bước:
a. Hàng tồn kho
b. Lợi nhuận gộp
c. Thu nhập từ hoạt động
d. Giá vốn bán hàng

528. Tài sản doanh nghiệp:
A. Chỉ là Tiền
B. = Nợ phải trả + Vốn CSH
C. Lợi ích kinh tế(các nguồn lợi), thuộc sở hữu hoặc quyền quản lý của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong tương lai, là kết quả của các nghiệp vụ kinh tế hay các sự kiện xảy ra trong quá khứ
D. Cả b, c cùng đúng

529. “Cổ tức” trong công ty cổ phần là:
A. Phần chia cho cổ đông tài sản
B. Có được từ lợi nhuận đã đạt được
C. Làm giảm lợi nhuận giữ lại
D. Cả 3 câu đều đúng

530. Trong thời kỳ tăng giá, LIFO sẽ tạo ra:
a. Lợi nhuận thuần cao hơn FIFO
b. Lợi nhuận thuần bằng FIFO
c. Lợi nhuận thuần thấp hơn FIFO
d. Lợi nhuận thuần cao hơn giá bình quân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top