KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 51

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
501. Nếu phân loại theo nội dung phản ánh thì sổ nhật ký chung thuộc loại:
a. Sổ kế toán tổng hợp
b. Sổ kế toán chi tiết
c. Sổ kế toán kết hợp tổng hợp và chi tiết

502. Các dịch vụ do kế toán viên công chứng cung cấp bao gồm:
a. Kiểm toán, hoạch định thuế và tư vấn quản trị
b. Kiểm toán, lập dự toán và tư vấn quản trị
c. Kiểm toán, lập dự toán và tính toán chi phí
d. Kiểm toán nội bộ, lập dự toán, và tư vấn quản trị

503. Nội dung nào sau đây liên quan đến“ Hàng gửi đi bán”
a. Hàng bán, FOB đi, đang vận chuyển từ công ty A đến kho khách hàng
b. Hàng bán, FOB đến, đang vận chuyển từ công ty A đến kho khách hàng
c. Hàng công ty A ký gửi ở công ty khác
d. b và c

504. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ đã bị đánh giá thấp hơn 10000 cho biết lỗi sai này ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận năm 2019
a. Cao hơn thực tế 10000
b. Thấp hơn thực tế 10000
c. Không ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán 2019
d. Không có đáp án đúng

505. Lợi nhuận gộp có được khi:
a. Chi phí hoạt động nhỏ hơn doanh thu thuần
b. Doanh thu bán hàng lớn hơn chi phí hoạt động
c. Doanh thu bán hàng lớn hơn giá vốn bán hàng
d. Chi phí hoạt động lớn hơn giá vốn bán hàng

506. Theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi hàng hóa được mua để bán giá trị hàng mua sẽ được ghi:
a. Nợ TK Hàng tồn kho
b. Nợ TK Mua hàng
c. Nợ TK Hàng mua trả lại
d. Nợ TK Chi phí vận chuyển

507. Nếu phân loại theo phương pháp ghi chép thì sổ ghi theo hệ thống bao gồm:
A. Sổ nhật ký và sổ cái
B. Sổ nhật ký và sổ chi tiết
C. Sổ cái và sổ chi tiết
D. Tất cả các loại sổ trên

508. Các loại sổ của hình thức Nhật ký chung bao gồm:
A. Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt, Sổ nhật ký - Sổ cái
B. Nhật ký chung, Sổ cái, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ
C. Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Sổ cái, Sổ chi tiết
D. Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt, Sổ cái, Sổ chi tiết

509. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ đã bị đánh giá cao hơn 10000 cho biết lỗi sai này ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận năm 2019
a. Cao hơn thực tế 10000
b. Thấp hơn thực tế 10000
c. Không ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán 2019
d. Không có đáp án đúng

510. Hình thức ghi sổ kế toán:
A. Là hệ thống các sổ kế toán, số lượng sổ, kết cấu các loại sổ
B. Là trình tự và phương pháp ghi vào từng loại sổ
C. Là mối quan hệ giữa các loại sổ với nhau
D. Cả ba đều đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top