KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 50

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
491. Trước 31/12/2012, Công ty S có tài sản là 35.000 và có vốn chủ sở hữu là 20.000. Nợ phải trả của công ty vào ngày 31/12/2012 là (đvt 1.000đ):
a. 15.000
b. 10.000
c. 25.000
d. 20.000

492. Trong năm 2012, tài sản của công ty G đã giảm 50.000 và nợ phải trả của công ty giảm 90.000. Do đó, vốn chủ sở hữu của công ty (đvt 1.000đ) đã:
a. Tăng 40.000
b. Giảm 140.000
c. Giảm 40.000
d. Tăng 140.000

493. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ $5.000, Lỗ thuần $5.200, “Cổ tức” đã chia trong kỳ 300, vậy Vốn chủ sở hữu đầu kỳ là:
A. 10.500
B. 5.500
C. 500
D. Không có đáp án đúng.

494. Những người nào phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán:
a. Người lập chứng từ kế toán
b. Người ký duyệt chứng từ kế toán
c. Những người khác ký tên lên chứng từ kế toán
d. Tất cả

495. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho
cuối kỳ đã bị đánh giá cao hơn 10000 cho biết lỗi sai này ảnh hưởng thế nào đến giá
vốn hàng bán năm 2019
a. Cao hơn thực tế 10000
b. Thấp hơn thực tế 10000
c. Không ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán 2019
d. Không có đáp án đúng

496. Nội dung nào sau đây liên quan đến“ Hàng đang đi đường”
a. Hàng mua, FOB đến, đang vận chuyển từ người bán đến công ty A
b. Hàng mua, FOB đi, đang vận chuyển từ người bán đến công ty A
c. Hàng bán, FOB đến, đang vận chuyển từ công ty A đến kho khách hàng
d. Hàng bán, FOB đi, đang vận chuyển từ công ty A đến kho khách hàng
e. b và c

497. Biên bản kiểm kê là:
a. Chứng từ ghi sổ
b. Chứng từ gốc
c. Câu a, b đúng
d. Câu a, b sai

498. Tuyên bố nào sau đây là sai:
a. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm tắt thông tin về các dòng tiền vào (số thu) và dòng ra (các khoản chi) trong một giai đoạn nhất định
b. Bảng cân đối kế toán thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu vào một ngày nhất định
c. Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện doanh thu, chi phí, những thay đổi trong vốn chủ sở hữu, và thu nhập vòng hay lỗ ròng phát sinh trong một giai đoạn nhất định
d. Báo cáo vốn chủ sở hữu tóm tắt những thay đổi trong vốn chủ sở hữu trong một giai đoạn nhất định

499. Báo cáo tài chính cho biết tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu là:
a. Báo cáo kết quả kinh doanh
b. Báo cáo vốn chủ sở hữu
c. Bảng cân đối kế toán
d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

500. Kiểm kê là:
a. Cân, đo, đong, đếm đối tượng kế toán
b. Ghi nhận giá trị của đối tượng kế toán
c. Kiểm tra trực tiếp tại chỗ, lượng, chất và giá trị của đối tượng kế toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top