KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 49

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
481. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ đã bị đánh giá cao hơn 10000 cho biết, lợi nhuận thuần chính xác của năm 2018
a. 80000
b. 60000

482. Tuyên bố nào dưới đây về các đối tượng sử dụng thông tin kế toán là không đúng?
a. Ban quản trị là người dùng thông tin bên trong
b. Các cơ quan thuế là người dùng thông tin bên ngoài
c. Những chủ nợ hiện tại là người sử dụng thông tin bên ngoài
d. Các cơ quan ban hành luật là những người sử dụng thông tin bên trong

483. Nguyên tắc giá phí phát biểu rằng:
a. Lúc đầu tài sản phải được ghi theo giá vốn và được điều chỉnh khi giá thị trường thay đổi
b. Các hoạt động của một thực thể phải được tách bạch với chủ sở hữu
c. Tài sản phải được ghi theo giá gốc của chúng
d. Chỉ ghi các nghiệp vụ có thể được biểu hiện bằng tiền vào sổ sách kế toán

484. Ngày 1/8 khoản “Doanh thu nhận trước” có số dư là 2.000. Trong tháng 8, đã thực hiện dịch vụ cho khách hàng (đã ứng trước) 2.500, đã thực hiện dịch vụ chưa thu tiền cho khách hàng khác là 1.300, khách hàng ứng trước thêm 800 cho dịch vụ sẽ thực hiện trong tháng 9. Hãy cho biết doanh thu trong tháng 8.
A. 3.800
B. 3.300
C. 2.500
D. Không có đáp án đúng

485. Số lượng và loại tài khoản mà một công ty sử dụng thì phụ thuộc vào:
A. FASB
B. Nhu cầu, đặc thù riêng, tùy theo loại hình kinh doanh, loại hình sở hữu
C. Cơ quan thuế của bang
D. Cả 3 câu đều đúng

486. Tuyên bố nào dưới đây về các giả định kế toán là đúng?
a. Những giả định cơ bản giống như các nguyên tắc kế toán
b. Giả định thực thể kinh doanh nói rằng nên có một đơn vị cụ thể có trách nhiệm giải thích
c. Giả định về đơn vị tiền tệ cho phép công việc kế toán đo được đạo đức của người lao động
d. Công ty hợp danh không phải là thực thể kinh doanh

487. Có 3 loại thực thể kinh doanh:
a. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ, và công ty hợp danh
b. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và tập đoàn
c. Doanh nghiệp một thành viên, công ty hợp danh và công ty cổ phần
d. Công ty tài chính, sản xuất và dịch vụ

488. Đầu kỳ: tài sản 1.000, trong đó Nợ phải trả 300. Cuối kỳ: Tài sản 1.600, trong đó Nợ phải trả 400. Hỏi trong kỳ lợi nhuận đạt được là bao nhiêu, nếu trong kỳ chia cổ tức là 100.
A. 400
B. 500
C. 700
D. Không có đáp án đúng

489. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ đã bị đánh giá cao hơn 10000 cho biết lỗi sai này làm lợi nhuận thuần ảnh hưởng như thế nào?
a. Bị thấp hơn thực tế 10000
b. Bị cao hơn thực tế 10000
c. Không ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần
d. Không có đáp án đúng

490. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ đã bị đánh giá thấp hơn 10000 cho biết lỗi sai này ảnh hưởng thế nào đến giá vốn hàng bán năm 2019
a. Cao hơn thực tế 10000
b. Thấp hơn thực tế 10000
c. Không ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán 2019
d. Không có đáp án đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top