KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 48

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
471. Cho biết nội dung nào sau đây sẽ được tính là hàng tồn kho của công ty A
a. Hàng công ty A đang “nhận ký gửi” từ công ty khác
b. Hàng công ty A chuyển đi ký gửi ở công ty khác
c. Cả a và b
d. Không có nội dung nào

472. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ đã bị đánh giá thấp hơn 10000 cho biết, lợi nhuận thuần chính xác của năm 2018
a. 80000
b. 60000

473. Chứng từ mệnh lệnh dùng để:
a. Ghi nhận lệnh sản xuất, kinh doanh đã được thực hiện
b. Tập hợp số liệu của các chứng từ gốc cùng loại
c. Làm căn cứ ghi sổ
d. Truyền đạt các lệnh sản xuất kinh doanh hoặc công tác nhất định

474. Kế toán sẽ ghi nhận một khoản chi phí dồn tích như là:
a. Tài sản của doanh nghiệp
b. Doanh thu của doanh nghiệp
c. Nợ phải trả của doanh nghiệp
d. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

475. Hãy chỉ ra các công việc cần thực hiện theo thứ tự trong quy trình kế toán của doanh nghiệp:
a. Chuyển số tiền Nợ, Có vào sổ cái
b. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
c. Ghi nhận thông tin về nghiệp vụ kinh tế lên sổ nhật kí
d. Lập báo cáo tài chính
e. Lập bảng cân đối thử

a. a > b > c > d > e
b. b > c > a > e > d
c. c > a > b > d > e
d. b > c > e > d > a

476. Chứng từ ghi sổ là loại chứng từ dùng để:
a. Truyền các lệnh SXKD hoặc công tác nhất định
b. Ghi nhận các lệnh SXKD đã thực hiện, được dùng làm căn cứ ghi sổ
c. Tập hợp số liệu của các chứng từ gốc cùng loại, cùng nghiệp vụ, trên cơ sở đó ghi vào sổ kế toán
d. Tất cả đều sai

477. Công ty A báo cáo lợi nhuận thuần năm 2018 là 70000. Tuy nhiên hàng tồn kho cuối kỳ đã bị đánh giá thấp hơn 10000 cho biết lỗi sai này làm lợi nhuận thuần ảnh hưởng như thế nào?
a. Bị thấp hơn thực tế 10000
b. Bị cao hơn thực tế 10000
c. Không ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần
d. Không Có đáp án đúng

478. Phương án nào sau đây không phải là một chức năng của kế toán?
a. Nhận biết
b. Sự thẩm tra
c. Ghi nhận
d. Cung cấp thông tin

479. Khi nhận được chứng từ kế toán, nhân viên kế toán phải xử lý theo trình tự sau:
a. Kiểm tra, tổ chức luân chuyển, hoàn chỉnh, lưu trữ - bảo quản chứng từ
b. Hoàn chỉnh, kiểm tra, tổ chức luân chuyển, lưu trữ - bảo quản chứng từ
c. Kiểm tra, hoàn chỉnh, lưu trữ - bảo quản chứng từ, tổ chức luân chuyển
d. Kiểm tra, hoàn chỉnh, tổ chức luân chuyển, lưu trữ - bảo quản chứng từ

480. Khi khách hàng trả trước (ứng trước) cho công ty ( trước khi công ty cung cấp dịch vụ hay sản phẩm), thì khoản ứng trước này sẽ được xem là:
A. Nợ phải trả
B. Doanh thu đã thực hiện
C. Doanh thu chưa thực hiện(Doanh thu nhận trước)
D. a và c cùng đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top