KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 46

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
451. Tháng 11/2016, thuê trước tiền thuê nhà 6 tháng. Kế toán đã ghi tất cả vào doanh thu thuê nhà tháng 11. Năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016. Hỏi nguyên tắc kế toán nào bị vi phạm.
A. Nguyên tắc phù hợp
B. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
C. Nguyên tắc công bố đầy đủ
D. b và c

452. Đơn đặt hàng là
a. Chứng từ mệnh lệnh
b. Chứng từ ghi số
c. Chứng từ chấp hành
d. a, b, c đều sai

453. Trong trường hợp giá cả hàng hóa đang giảm, hỏi phương pháp tính giá xuất kho nào cho kết quả lợi nhuận cao hơn
a. FIFO
b. BQGQ

454. Nghiệp vụ “Mua ô tô tải để chuyên chở hàng hóa, đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:
a. Tài sản tăng – Tài sản sản giảm
b. Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng
c. Tải sản giảm – Nguồn vốn giảm
d. Không đáp án nào đúng

455. Nghiệp vụ “Hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chưa nhận được tiền thanh toán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:
a. Nguồn vốn tăng – Tài sản tăng
b. Nguồn vốn giảm – Tài sản giảm
c. Nguồn vốn tăng – Nguồn vốn giảm
d. Không đáp án nào đúng

456. Trong trường hợp giá cả hàng hóa đang tăng, hỏi phương pháp tính giá xuất kho nào cho kết quả lợi nhuận cao hơn
a. FIFO
b. BQGQ

457. Bảng chấm công là
a. Chứng từ ghi sổ
b. Chứng từ chấp hành
c. Chứng từ mệnh lệnh
d. a, b, c đều sai

458. Lợi nhuận gộp 375 ( chiếm 25%), hàng tồn kho đầu kỳ 800, hàng mua thuần 400. Hỏi giá trị hàng tồn kho cuối kỳ
a. 825
b. 650
c. 300
d. 75

459. Mối quan hệ giữa “Báo cáo kết quả hoạt động” và “Báo cáo lợi nhuận giữ lại” là:
A. Số liệu về “Lợi nhuận thuần(lỗ thuần)” trên báo cáo kết quả hoạt động, dùng để lập chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần(lỗ thuần)” trên báo cáo lợi nhuận giữ lại
B. Lợi nhuận thuần trong Báo cáo kết quả hoạt động sẽ làm tăng lợi nhuận giữ lại trên Báo cáo lợi nhuận giữ lại
C. Lỗ thuần trong Báo cáo kết quả hoạt động sẽ làm giảm lợi nhuận giữ lại trên Báo cáo lợi nhuận giữ lại
D. Cả 3 câu đều đúng

460. Thông tin phản ánh trên tài khoản phản ánh tài sản theo nguyên tắc:
a. Luôn ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
b. Thường ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
c. Luôn ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ
d. Thường ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top