KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 45

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
441. Ngày 1/11/2016, chi tiền trả trước tiền thuê nhà 6 tháng. Kế toán đã ghi tất cả vào chi phí thuê nhà tháng 11. Năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016. Hỏi, lợi nhuận năm 2016 bị ảnh hưởng thế nào?
A. không bị ảnh hưởng
B. Cao hơn thực tế
C. Thấp hơn thực tế
D. Không có đáp án đúng

442. Ngày 1/8 mua thiết bị( căn hộ, xe auto) để sản xuất ( kinh doanh), giá chưa thuế 25000, phát hành thương phiếu phải trả, thời hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm. Ngày 10/8, chi phí trước khi sử dụng( lắp đặt, chạy thử, tân trang, sơn sửa….) chưa thuế 3000, chi phí vận chuyển về doanh nghiệp 2000, tất cả trả bằng TGNH. Kế toán đã tính giá“ nguyên giá” thiết bị 30000. Hỏi nguyên tắc kế toán nào được áp dụng
a. Nguyên tắc phù hợp( ghi nhận chi phí)
b. Nguyên tắc giá gốc
c. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
d. Cả a và b, c

443. Trong trường hợp giá cả hàng hóa đang giảm, hỏi phương pháp tính giá xuất kho nào cho kết quả giá trị hàng tồn kho cao hơn
a. FIFO
b. BQGQ

444. Ngày 1/11/2016, chi tiền trả trước tiền thuê nhà 6 tháng. Kế toán đã ghi tất cả vào chi phí thuê nhà tháng 11. Năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016. Hỏi vốn chủ sở hữu năm 2017 bị ảnh hưởng thế nào.
A. Không bị ảnh hưởng
B. Cao hơn thực tế
C. Thấp hơn thực tế
D. Không có đáp án đúng

445. Ngày 1/11/2016, thu trước tiền thuê nhà 6 tháng. Kế toán đã ghi tất cả vào doanh thu cho thuê nhà tháng 11. Năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016. Hỏi lợi nhuận năm 2016 bị ảnh hưởng thế nào?
A. Không bị ảnh hưởng
B. Cao hơn thực tế
C. Thấp hơn thực tế
D. Không có đáp án đúng

446. Trong trường hợp giá cả hàng hóa đang giảm, hỏi phương pháp tính giá xuất kho nào cho kết quả giá vốn hàng bán cao hơn
a. FIFO
b. BQGQ ( đơn giá bình quân)

447. Nghiệp vụ: “Mua nhập kho hàng hóa, chưa thanh toán tiền cho người bán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:
a. Tài sản tăng, nguồn vốn giảm
b. Tài sản tăng, nguồn vốn tăng
c. Tài sản tăng, nợ phải trả tăng
d. Không đáp án nào đúng

448. Định khoản kế toán: “Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải thu khách hàng” thể hiện nội dung kinh tế sau:
a. Ứng trước tiền cho người bán
b. Trả lại tiền mặt cho khách hàng
c. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
d. Không đáp án nào đúng

449. Trong trường hợp giá cả hàng hóa đang giảm, hỏi phương pháp tính giá xuất kho nào tạo lợi thế về thuế thu nhập phải nộp
a. FIFO
b. BQGQ

450. Ngày 1/11/2016, thu trước tiền thuê nhà 6 tháng. Kế toán đã ghi tất cả vào doanh thu cho thuê nhà tháng 11. Năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016. Hỏi, vốn chủ sở hữu năm 2017 bị ảnh hưởng như thế nào?
a. Không bị ảnh hưởng
b. Cao hơn thực tế
c. Thấp hơn thực tế
d. Không có đáp án đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top