KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 31

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
301. Số liệu của một số tài khoản: doanh thu 150, chi phí 180, doanh thu chưa thực hiện 15, cổ tức 20, chi phí nhà chưa hết hạn 5, Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ 30. Vậy kết quả kinh doanh trong kỳ sẽ là:
a. Lỗ 15
b. Lỗ 35
c. Lỗ 30
d. Hòa vốn

302. Bảng cân đối thử sau khi khóa sổ liệt kê.
a. Số dư các tài khoản thường xuyên
b. Số dư các tài khoản thuộc báo cáo tình hình tài chính
c. a và b đều đúng

303. Số liệu của tài khoản “Lợi nhuận giữ lại” sẽ được cập nhật từ những bút toán nào sau đây:
a. Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn trong kỳ
b. Khóa sổ tài khoản Xác định kết quả kinh doanh
c. khóa sổ tài khoản cổ tức
d. b và c

304. “Cổ tức là một phần của chi phí, nên nó là một phần yếu tố trong việc xác định thu nhập thuần”, câu phát biểu trên là:
a. Sai
b. Đúng

305. Lãi gộp = 64đ, chiếm 40%, các khoản giảm trừ doanh thu 40đ (20%). Hỏi giá trị của a/ giá vốn hàng bán; b/ doanh thu thuần
a. 24 -104
b. 96 -160
c. 120 -200

306. Các tài khoản nào sau đây cần mở sổ tài khoản chi tiết theo dõi khối lượng và giá trị, cho từng mặt hàng
a. Nguyên vật liệu
b. Công cụ, dụng cụ, vật dụng
c. Thành phẩm
d. Hàng hóa tồn kho
e. Cả a, b, c, d

307. Những khoản nào làm tăng giá trị hàng mua vào trong kỳ
a. Chi phí vận chuyển hàng mua
b. Giá mua hàng hóa
c. Cả a và b

308. Salon auto, ngày 5/2 mua xe auto về nhập kho để đem bán, chưa thanh toán. a/ bút toán ghi nhận vào ngày mua sẽ là ? b/ auto được trình bày ở phần nào trên báo cáo tình hình tài chính
a. a/ nợ “auto”/ có thương phiếu phải trả; b/ ts cố định
b. a/ nợ “hàng hóa – auto”/có“ thương phiếu phải trả”; b/ ts ngắn hạn
c. a/nợ “hàng hóa – auto”/có“ phải trả người bán”; b/ ts ngắn hạn
d. a, b cùng đúng

309. Đối với người bán “Khoản thưởng của người bán cho người mua khi người mua (đã mua hàng chịu) thanh toán tiền hàng sớm, trong thời gian hưởng chiết khấu” thì được xem là:
a. Chiết khấu thanh toán (chiết khấu bán hàng)
b. Chiết khấu thương mại
c. Giảm giá hàng mua
d. Cả a, b, c

310. Đối với người mua “khoản thưởng của người bán cho người mua khi người mua (đã mua hàng chịu), thanh toán tiền hàng sớm, trong thời gian hưởng chiết khấu” thì được xem là:
a. Giảm giá hàng mua
b. Chiết khấu mua hàng
c. Chiết khấu thương mại
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top