KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 29

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
281. Chữ viết tắt của IASB là đại diện cho tổ chức nào sau đây: International Accounting Standard Board
a. Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính
b. Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
c. Cục thuế quốc gia của Mỹ
d. Bộ tài chính Mỹ

282. Chữ viết tắt của FASB là đại diện cho tổ chức nào sau đây: Financial Accounting Standard Board
a. Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính
b. Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
c. Cục thuế quốc gia của Mỹ
d. Bộ tài chính Mỹ

283. Chữ viết tắt GAAP là đại diện cho: Generally Accepted Accounting Principles
a. Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính
b. Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
c. Nguyên tắc kế toán chung
d. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

284. Chữ viết tắt IFRS là đại diện cho: International Financial Reporting Standards
a. Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính
b. Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
c. Nguyên tắc kế toán chung
d. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

285. “Xác định rằng các công ty ghi chép tài sản bằng giá phí của chúng. Không chỉ tại thời điểm tài sản được mua, mà còn trong thời gian công ty nắm giữ tài sản” là nội dung của nguyên tắc đo lường nào sau
đây:
a. Nguyên tắc giá gốc
b. Nguyên tắc giá trị hợp lý

286. TK 131 phải thu của khách hàng là tài khoản
a. Phản ánh khoản phải thu của khách hàng
b. Phản ánh khoản nhận ứng trước của khách hàng
c. Có SD Nợ hoặc SD Có
d. a, b, c đều đúng

287. TK“ Phải trả cho người bán" (331) là TK:
a. Phản ánh khoản phải trả cho người bán
b. Phản ánh khoản ứng trước cho người bản
c. Có SD Có hoặc SD Nợ
d. a, b, c đều đúng

288. Số hiệu “Giá trị còn lại” của Thiết Bị, được kế toán theo dõi ở tài khoản:
a. Thiết bị
b. Giá trị còn lại - Thiết bị
c. Thiết bị - Giá trị còn lại
d. Không theo dõi trên tài khoản riêng

289. Bút toán khóa sổ tài khoản “Doanh thu”
a. Nợ “Doanh thu”/Có “Lợi nhuận giữ lại”
b. Nợ “Lợi nhuận giữ lại”/Có “Doanh Thu”
c. Nợ “Doanh thu”/ Có “Xác định kết quả kinh doanh”
d. Nợ “ Xác định kết quả kinh doanh”/ Có “Doanh thu”

290. Bút toán khóa sổ tài khoản “Cổ tức”
a. Nợ “Cổ tức”/ Có “Lợi nhuận giữ lại”
b. Nợ “Lợi nhuận giữ lại”/Có “Cổ tức”.
c. Nợ “Cổ tức”/Có “Xác định kết quả kinh doanh”
d. Nợ “Xác định kết quả kinh doanh”/Có “Cổ tức”
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top