KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 20

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
191. Phần hao mòn của TSCĐ phát sinh trong tháng được gọi là:
a. Chi phí khấu hao
b. Khấu hao lũy kế
c. Cả a và b

192. Phần hao mòn của TSCĐ từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng đến hiện tại thì được gọi là:
a. Chi phí khấu hao
b. Khấu hao lũy kế
c. Cả a và b

193. Câu phát biểu nào sau đây liên quan đến bút toán điều chỉnh:
a. Liên quan 1 hoặc nhiều tài khoản thuộc báo cáo kết quả hoạt động và 1 hoặc nhiều tài khoản thuộc Báo cáo tình hình tài chính
b. Không bao giờ liên quan đến tiền
c. Được thực hiện vào ngày cuối kỳ kế toán, trước khi lập báo cáo tài chính
d. Cả 3 câu đều đúng

194. Nội dung nào sau đây liên quan đến “ Kế toán dồn tích”
a. Các giao dịch được ghi nhận trong kỳ phát sinh các sự kiện
b. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khi hoàn tất việc cung cấp dịch vụ (thay vì ghi nhận khi họ nhận được tiền)
c. Chi phí được ghi nhận khi phát sinh (thay vì khi đã chi trả)
d. Cả a, b, c

195. Nội dung nào sau đây liên quan đến “Kế toán trên cơ sở tiền”
a. Doanh thu được ghi nhận khi tiền đã được thu
b. Chi phí được ghi nhận khi tiền đã được chi trả
c. Các giao dịch được ghi nhận trong kỳ phát sinh các sự kiện
d. cả a và b

196. Sau khi khóa sổ cuối kỳ, tài khoản nào sau đây “Không còn số dư” ?
a. Bảo hiểm chưa hết hạn
b. Doanh thu cung cấp dịch vụ
c. a và b
d. Không có câu nào đúng

197. Những bảng nào sau đây không phải cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán ở bên ngoài doanh nghiệp
a. Báo cáo tình hình tài chính
b. Các Bảng cân đối thử
c. a và b
d. Tùy quyết định của ban lãnh đạo

198. Bảng báo cáo nào sau đây không phải là báo cáo tài chính:
a. Bảng cân đối thử
b. Bảng tính nháp
c. Báo cáo lợi nhuận giữ lại
d. Cả a và b

199. Tài khoản nào sau đây không xuất hiện trong Bảng cân đối thử đã điều chỉnh.
a. Xác định kết quả kinh doanh
b. Doanh thu
c. Chi phí hoãn lại
d. b và c

200. Nội dung nào sau đây liên quan đến sự cần thiết phải thực hiện các bút toán điều chỉnh cuối kỳ:
a. Bút toán điều chỉnh đảm bảo rằng các nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí được tuân thủ
b. Được yêu cầu mỗi khi doanh nghiệp lập BCTC
c. Bao gồm một tài khoản liên quan tới báo cáo kết quả hoạt động và một tài khoản trên báo cáo tình hình tài chính
d. Tất cả các nội dung trên
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top