KTTC1 - C7 - Trắc nghiệm Phương pháp LCM - IFRS 8

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
71. Chi phí sản xuất trong tính giá thành bao gồm:

a. Hao phí lao động
b. Hao phí vật hóa
c. Cả 2 đều sai
d. Cả 2 đều đúng

72. Khi mua hàng có phát sinh thiếu trong định mức thì kế toán ghi:

a. Chi phí bán hàng
b. Giá gốc HTK
c. Chi phí tài chính
d. Chi phí giá vốn hàng bán

73. Nguyên vật liệu, công cụ, hàng hóa mua hàng mang số hiệu TK gì?

a. TK 611
b. TK 622
c. TK 632
d. TK 621

74.Chi phí tính giá thành bao gồm

a. Chi phí sản xuất
b. Sản phẩm dở dang
c. Phế liệu
d. Cả 3 câu a, b, c

75. Khoản nào sau đây ghi vào chi phí trong kỳ trên BCKQKD?

a. Chi phí sản xuất thành phẩm
b. Chi phí 3 vận chuyển hàng mua
c. Chi phí bán hàng
d. Chi phí nhân công trực tiếp

76. Đặc điểm nào sau đây xuất hiện trong phương pháp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho?

a. Giá vốn được ghi nhận tương ứng với mỗi nghiệp vụ bán hàng
b. Giá vốn được ghi nhận theo kỳ bán hàng
c. Hóa đơn trả hàng do bên bán phát hành

d. Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho vào cuối mỗi kỳ

77. Vào cuối kỳ, có những lô hàng đã được đóng gói riêng để gửi cho khách hàng (đã thu tiền hàng). Giá trị những lô hàng này sẽ tính vào chỉ tiêu:

a. Giá vốn hàng bán
b. Hàng tồn kho
c. Câu a hoặc b, tùy DN đã phát hành Hóa đơn hay chưa.
d. Câu a hoặc b, tùy DN đã ghi nhận doanh thu bán hàng hay chưa.

78. Giá trị chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Báo cáo tình hình tài chính không bao gồm:

a. Giá trị sản phẩm dở dang tại ngày lập báo cáo
b. Giá trị vật liệu (mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp) đang đi đường
c. Giá trị Công cụ, dụng cụ đang sử dụng ở phân xưởng sản xuất
d. Giá trị hàng gửi đi bán

79. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là

a. Tính trước vào chi phí trong kỳ những khoản tổn thất có thể xảy ra do việc giảm giá hàng tồn kho
b. Nhằm thực hiện nguyên tắc nhất quán
c. Ghi nhận giá trị thuần của hàng tồn kho trên sổ sách kế toán
d. Cả câu a và b

80. Ở góc độ người mua, nếu hàng mua theo phương thức giao hàng tại nơi khách hàng yêu cầu nhưng đang trên đường vận chuyển thì được trình bày ở mục nào trên BCTHTC

a. TSCĐ
b. Không trình bày
c. Phải trả nhà cung cấp
d. Hàng tồn kho.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top