KTTC1 - C7 - Trắc nghiệm Phương pháp LCM - IFRS 2

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
11. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho phép ghi đảo (reversal) bút toán điều chỉnh giảm giá trị hàng tồn kho đã thực hiện kỳ trước.

a. Sai
b. Đúng

12. Việc trình bày giá trị hàng tồn kho theo LCM tao ra một khoản lỗ tại kỳ mà giá trị hàng tồn kho giảm xuống thấp hơn giá gốc chứ không phải trong kỳ hàng tồn kho được bán ra.

a. Sai
b. Đúng

13. Theo IAS 2, khi áp dụng phương pháp giá thấp hơn giữa giá gốc và giá thị trường (LCM), giá thị trường được xác định là giá bán hàng tồn kho trong điều kiện hoạt động kinh doanh bình thường.

a. Sai
b. Đúng

14. Khi áp dụng LCM, khoản giảm giá trị hàng tồn kho có thể trình bày thành một khoản mục riêng biệt trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc đưa vào giá vốn hàng bán.

a. Sai
b. Đúng

15. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho được vận dụng chủ yếu từ nguyên tắc kế toán:

a. Thận trọng và phù hợp
b. Cơ sở dồn tích và giá gốc
c. Giá gốc và hoạt động liên tục
d. Nhất quán và phù hợp

16. Việc ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK phải dựa trên những bằng chứng đáng tin cậy thu thập được tại thời điểm ước tính (có tính đến sự biến động của giá cả hoặc chi phí trực tiếp liên quan đến các sự kiện diễn ra sau ngày kết thúc năm tài chính, mà các sự kiện này được xác nhận với các điều kiện có ở thời điểm ước tính)

a. Sai
b. Đúng

17. Theo VAS 02, Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng.

a. Sai
b. Đúng
18. Công ty thương mại chỉ bán hàng qua kênh đại lý, thông tin liên quan đến hàng tồn kho tại công ty vào cuối kỳ như sau: giá gốc: 133.000$, giá bán 150.000$, hoa hồng đại lý 10%. Áp dụng phương pháp LCM, giá trị hàng tồn kho được trình bày là:

a. 133.000$ => lấy giá thấp hơn giữa 133.000 và 150.000
b. 130.000$
c. 135.000$
d. 105.000$

19. Khi xác định mức giá thấp hơn hoặc giá thị trường, thị trường là giá bán dự kiến trong điều kiện hoạt động bình thường
a. Sai
b. Đúng

20. Mục đích của giá trần và giá sàn trong LCM là để ngăn chặn sự bóp méo lợi nhuận.


a. Sai
b. Đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top