KTTC1 - C7 - Trắc nghiệm Phương pháp LCM - IFRS 1

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
1. Giả sử trị giá hàng mua trong kỳ là 890 triệu đồng, hàng tồn kho cuối kỳ có giá trị lớn hơn hàng tồn kho đầu kỳ là 1 triệu đồng, biết toàn bộ hàng giảm trong kỳ là đã bán, giá vốn hàng bán trong kỳ là:

a. 889 triệu đồng
b. 891 triệu đồng
c. 998 triệu đồng
d. Không có câu nào đúng

2. Báo cáo tài chính, doanh nghiệp không phải trình bày và công bố những vấn đề nào sau đây về hàng tồn kho:

a. Trị giá hàng tồn kho mua trong năm
b. Giá gốc của tổng số hàng tồn kho và giá gốc của từng loại hàng tồn kho được phân loại phù hợp với doanh nghiệp
c. Các chính sách kế toán áp dụng trong việc đánh giá hàng tồn kho, gồm cả phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
d. Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3. Giả sử trị giá hàng mua trong kỳ là 980 triệu đồng, hàng tồn kho cuối kỳ có giá trị nhỏ hơn hàng tồn kho đầu kỳ là 9 triệu đồng, biết toàn bộ hàng giảm trong kỳ là đã bán, giá vốn hàng bán trong kỳ là:

a. 989 triệu đồng
b. 971 triệu đồng
c. 998 triệu đồng
d. 899 triệu đồng

4. Thời điểm hoàn nhập dự phòng giảm giá Hàng tồn kho:

a. Cuối kỳ kế toán khi lập Báo cáo tài chính
b. Khi doanh nghiệp bị lỗ thì hoàn nhập để giảm bớt lỗ
c. Khi có sự gia tăng lại giá hàng tồn kho, kế toán ghi nhận ngay
d. Khi bán lô hàng (đã lập dự phòng) có lãi

5. Số dư đầu tháng 12: TK 2294: 80
Ngày 31/12 tính mức dự phòng cần lập cho năm sau là 50, bút toán được ghi là:

a. Nợ TK 2294/ Có TK 632: 30
b. Nợ TK 632/ Có TK 2294: 30
c. Nợ TK 2294/ Có TK 632: 50
d. Nợ TK 2294/Có TK 711: 30

6. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là

a. Tính trước vào chi phí trong kỳ những khoản tổn thất có thể xảy ra do việc giảm giá hàng tồn kho
b. Nhằm thực hiện nguyên tắc nhất quán
c. Ghi nhận giá trị thuần của hàng tồn kho trên sổ sách kế toán
d. Cả câu a và b

7. Khoản nào sau đây ghi vào chi phí trong kỳ trên BCKQKD?

a. Chi phí vận chuyển hàng mua
b. Chi phí nhân công trực tiếp
c. Chi phí bán hàng
d. Chi phí sản xuất thành phẩm


8. Giá trị chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Báo cáo tình hình tài chính không bao gồm:

a. Giá trị vật liệu (mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp) đang đi đường
b. Giá trị hàng gửi đi bán
c. Giá trị Công cụ, dụng cụ đang sử dụng ở phân xưởng sản xuất
d. Giá trị sản phẩm dở dang tại ngày lập báo cáo


9. Ở góc độ bên mua: nếu hàng mua theo phương thức giao hàng tại nơi khách hàng yêu cầu nhưng đang trên đường vận chuyển thì được trình bày ở mục nào trên Báo cáo tình hình tài chính?

a. Phải trả nhà cung cấp
b. Hàng tồn kho
c. Không được trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính
d. Tài sản cố định

10. Yêu cầu đánh giá hàng tồn kho ở mức giá thấp hơn giữa giá gốc và giá thị trường mâu thuẫn với nguyên tắc không đánh giá tài sản vượt quá số tiền có thể thu được từ việc bán hoặc sử dụng chúng

a. Đúng
b. Sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top