KTTC1 - C7 - Phương pháp LCM - IFRS

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới

BT 7.6 (Phương pháp giá bán lẻ, giá bình quân)

Công ty Nam Bình áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho, dùng phương pháp giá bán lẻ để ước tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ và giá vốn hàng bán. Số liệu tháng 10/20x0 như sau:

Giá gốc (ng.đ)Giá bán lẻ (ng.đ)
Hàng tồn kho đầu tháng35.00050.000
Giá trị hàng mua trong kỳ19.12031.600
Mức tăng giá bán thuần (Net markups)1.200
Mức giảm giá bán thuần (Net markdowns)800
Doanh thu thuần32.000

Yêu cầu:

Ước tính giá trị (giá bình quân) hàng tồn kho cuối tháng 10/20x0 và giá vốn hàng bán tháng 10/20x0. (không tính LCM).

BÀI GIẢI

Giá gốcGiá bán lẻ
HTK đầu kỳ35.00050.000
+ Giá trị hàng mua trong kỳ19.12031.600
Mức tăng giá bán thuần1.200
Mức giảm giá bán thuần800
Tổng giá trị hàng sẵn sàng để bán54.12082.000
Tỷ lệ phần trăm giá gốc/ giá bán 54.120/82.000=66%
Trừ: Doanh thu thuần32.000
Ước tính giá trị HTK cuối kỳ theo giá bán lẻ50.000
Ước tính giá trị HTK cuối kỳ theo giá gốc33.000
Ước tính giá vốn hàng đã tiêu thụ trong kỳ (giá vốn hàng bán)21.120
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top