KTTC1 - C6 - Trắc nghiệm Hàng tồn kho 3

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
21. Tài sản nào sau đây không bao gồm trong tài sản hàng tồn kho?

a. Nguyên vật liệu
b. Thành phẩm
c. Hàng đang sản xuất dở dang
d. Dây chuyền sản xuất

22. Tài sản nào được phân loại là hàng tồn kho của doanh nghiệp:

a. Hàng gửi cho công ty khác bán hộ
b. Hàng đem đi gia công
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai

23. TK 151 “Hàng mua đang đi đường” phản ánh:

a. Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đang đi đường hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm chưa nhập kho ở tại thời điểm cuối kỳ
b. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa mua còn đang đi đường
c. Hàng hóa mua đang đi đường hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm nhập kho ở tại thời điểm cuối kỳ
d. Hàng hoá mua còn đang đi đường

24. Chứng từ làm căn cứ ghi tăng vật tư trong kho do mua ngoài là:

a. Hóa đơn GTGT
b. Phiếu kê mua hàng
c. Phiếu nhập kho
d. a hoặc b hoặc c tùy theo từng trường hợp

25. TK 154 được sử dụng trong các loại hình doanh nghiệp:

a. Chỉ ở DN sản xuất và xây lắp
b. Tất cả các loại hình doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
c. Tất cả các loại hình doanh nghiệp
d. Chỉ ở DN sản xuất

26. Xuất kho vật liệu đem thuê ngoài gia công, kế toán ghi:

a. Nợ TK 632/ Có TK 152
b. Nợ TK 627/ Có TK 152
c. Nợ TK 157/ Có TK 152
d. Nợ TK 154/ Có TK 152

27. Công ty K được đối tác tặng một lô hàng hóa, công ty đã chuyển thẳng lô hàng này đi ký gửi ở đại lý, kế toán ghi bút toán:

a. Nợ TK 156/ Có TK 711
b. Nợ TK 157/ Có TK 411
c. Nợ TK 156/ Có TK 411
d. Nợ TK 157/ Có TK 771

28. Theo VAS 02, “giá trị thuần có thể thực hiện được” là:

a. Khoản tiền phải trả để mua 1 loại Hàng tốần kho tương tự tại ngày lập báo cáo tài chính
b. Là giá bán ước tính của HTK trong kỳ SXKD bình thường
c. Là giá trên sổ sách tài khoản hàng tồn kho
d. Là giá bán ước tính của HTK trong kỳ SXKD bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính để tiêu thụ chúng

29. DN áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua 500kg vật liệu X, đơn giá 28.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển 500.000đ trả bằng tiền mặt, số vật liệu này được đưa ngay vào sản xuất, KT ghi bên Nợ của bút toán như sau:

a. Nợ TK 152: 14.500.000
b. Nợ TK 152: 15.900.000
c. Nợ TK 152: 14.000.000
d. a, b, c, đều sai

30. Khi áp dụng Phương pháp kiểm kê định kỳ, trong kỳ kế toán theo dõi sự biến động tăng, giảm hàng tồn kho cả về số lượng lẫn giá trị.

a. Sai
b. Đúng

31. Hàng tồn kho chỉ bao gồm hàng để trong kho:

a. Đúng
b. Sai

32. Ngoài số hàng ở trong kho, hàng tồn kho còn bao gồm hàng mua đang đi đường và hàng gửi đi bán và hàng đang trong quá trình sản xuất:

a. Đúng
b. Sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top