KTTC1 - C6 - Trắc nghiệm Hàng tồn kho 2

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
11. Hóa đơn (GTGT) do bên bán phát hành là căn cứ để

a. KT bên bán ghi nhận tăng doanh thu và tăng thuế GTGT đầu ra
b. KT hai bên đối chiếu công nợ
c. Kế toán bên mua ghi tăng hàng tồn kho và thuế GTGT đầu vào
d. a,b,c đều đúng

12. Ngày 27, DN mua 1 lô hàng hóa đã chấp nhận thanh toán theo giá trên hóa đơn bán hàng 300 triệu, cuối tháng hàng chưa về đơn vị, kế toán ghi:

a. Nợ TK157/ Có TK 331: 300 triệu
b. Nợ TK 156/ Có TK 331: 300 triệu
c. Nợ TK 632/ Có TK 331: 300 triệu
d. Nợ TK 151/ Có TK 331: 300 triệu

13. Tổ chức tài khoản để phản ánh hàng tồn kho dựa vào tiêu thức phân loại nào:

a. Giai đoạn của quá trình kinh doanh
b. Địa điểm quản lý
c. Công cụ hàng tồn kho
d. Tất cả đều đúng

14. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) dựa trên giả định rằng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ có giá trị của mặt hàng:

a. Mua cuối kỳ này
b. Mua cuối kỳ trước
c. Mua đầu kỳ này
d. Mua giữa kỳ này

15. Khoản nào sau đây có thể bao gồm trong giá gốc HTK ở đơn vị sản xuất?

a. Chi phí bán hàng
b. Tiền lương ban giám đốc công ty
c. Chi phí tiền điện sử dụng cho phân xưởng
d. Tất cả đều sai

(giá gốc hàng tồn kho bao gồm tất cả những chi phí cần thiết để đưa hàng tồn kho vào trạng thái sẵn sàng để bán hoặc sử dụng)

16. Doanh nghiệp tính thuế GTGT. Giá gốc của hàng hóa mua vào nhập kho gồm:

a. Giá mua không bao gồm các loại thuế mà DN được khấu trừ cộng với các chi phí trực tiếp để có hàng hóa nhập kho
b. Giá mua chưa thuế GTGT
c. Giá mua bao gồm các loại thuế mà DN không được khấu trừ cộng với chi phí trực tiếp để có hành hóa nhập kho
d. Tất cả đều sai

17. Trong hệ thống kiểm kê định kỳ, khi hàng hóa tồn kho đầu kỳ bị ghi thiếu (sai giảm) thì sẽ làm cho:

a. Lợi nhuận sai giảm
b.Giá vốn hàng bán sai tăng
c.Doanh thu bán hàng sai giảm
d. Giá vốn hàng bán sai giảm

18. Đặc điểm nào sau đây xuất hiện trong phương pháp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho?
a. Hàng tồn kho mua về được ghi vào tài khoản mua hàng
b. Sổ sách hàng tồn kho không theo dõi chi tiết cho từng loại hàng
c. Giá vốn được xác định bằng cách lấy giá trị hàng mua cộng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và trừ cho cuối kỳ
d. Giá vốn được ghi nhận tương ứng với mỗi nghiệp vụ bán hàng

19. Hàng tồn kho là hàng bị lỗi thời, còn lưu giữ trong kho doanh nghiệp

a. Đúng
b. Sai

20. Trong doanh nghiệp thương mại, hàng gửi đi bán được ghi vào sổ sách kế toán như là một khoản mục:

a. Hàng giữ hộ
b. Hàng tồn kho
c. Chi phí hoạt động
d. Tùy theo chính sách kế toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top