KTTC1 - C4 - Trắc nghiệm - Đo lường doanh thu

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
31. Bắt đầu từ tháng 01 năm 2018, việc ghi nhận doanh thu theo quy định quốc tế sẽ chịu sự chi phối của văn bản

a. IFRS 15
b. IAS 11,18
c. IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18
d. Tất cả các văn bản trên

32. Theo IFRS 15, nội dung nào sau đây là một trong những bước ghi nhận doanh thu

a. Ước tính tổng giá trị giao dịch của hợp đồng dựa trên giá trị hợp lý
b. Phân bổ tổng giá trị giao dịch cho các nghĩa vụ trong hợp đồng dựa trên giá bán độc lập lớn nhất
c. Xác định các nghĩa vụ riêng trong hợp đồng
d. Xác định liệu các khoản nợ xấu liệu có ước tính được hay không

33. Đại lý bán hàng giùm công ty, giá bán của lô hàng 100 triệu đồng, hoa hồng đại lý 5% trên giá bán ấy. Vậy doanh thu của đại lý là:

a. 100 triệu
b. 95 triệu
c. 5 triệu.
d. Tất cả đều sai

34. Việc chuyển giao quyền kiểm soát hàng hóa luôn được thực hiện tại 1 thời điểm

a. Yes
b. No

35. Theo IFRS, doanh thu được ghi nhận khi

a. Nghĩa vụ thực hiện được hoàn thành bằng việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế của hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng
b. Đơn vị đã xác định mức phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện riêng biệt trong hợp đồng
c. Nghĩa vụ thực hiện được hoàn thành bằng việc chuyển giao quyền kiểm soát hoặc dịch vụ cam kết cho khách hàng (khác với VN)

36. Doanh nghiệp bán TSCĐ với giá bán (chưa thu tiền) thấp hơn giá trị sổ sách của tài sản. Phát biểu nào sau đây là đúng?

a. GD chỉ liên quan đến các yếu tố thuộc báo cáo kết quả hoạt động
b. GD chưa được ghi vào sổ sách kế toán do chưa thu tiền
c. GD tạo ra khoản lỗ làm giảm lợi nhuận nhưng không ảnh hưởng đến Vốn CSH
d. GD tạo ra khoản lỗ làm giảm vốn chủ sở hữu

37. Ở Việt Nam tổng doanh thu bán hàng trong kỳ là 1000 triệu đồng. trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là 40 triệu. CKTM là 10 triệu, khoản giảm giá hàng bán 30 triệu. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng trong kỳ là:

a. 960 triệu
b. 920 triệu
c. 900 triệu
d. 910 triệu


38. Công ty CP là nhà bán lẻ các thiết bị gia dụng và cung cấp dịch vụ sửa chữa trong 3 năm. Mặc dù công ty CP bán sản phẩm theo phương thức trả góp, các dịch vụ sửa chữa đều được tính phí và thu ngay tại thời điểm bán hàng. Số tiền thu được từ các hợp đồng dịch vụ sửa chữa được ghi nhận là:

a. Doanh thu cung cấp dịch vụ
b. Nợ phải trả
c. Doanh thu bán hàng
d. Doanh thu hoạt động xây dựng

39. Ở VN, Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ là 1000 triệu đồng, chiết khấu thương mại là 20 triệu, khoản giảm giá hàng bán là 30 triệu, hàng bán bị trả là 100 triệu. Doanh thu bán hàng thuần trong kỳ là:
a. 850 triệu
b. 800 triệu
c. 700 triệu
d. 930 triệu

40. Công ty Sanjeev tham gia vào một hợp đồng có sự xem xét không chắc chắn. Hợp đồng trả cho Sanjeev 1,000/tháng trong vòng 6 tháng dịch vụ tư vấn liên tục. Ngoài ra, có 60% cơ hội hợp đồng sẽ phải trả thêm 2,000 và 40% cơ hội sẽ trả thêm 3,000 tùy thuộc vào kết quả của hợp đồng tư vấn. Sanjeev thực hiện ước tính dựa xác suất xảy ra cho tất cả các cơ hội ấy. Vậy số tiến mà Sanjeev ghi nhận vào doanh thu cho tháng đầu tiên là

a. 0
b. 1400
c. 1000
d. 1333
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top