KTTC1 - C4 - Trắc nghiệm - Đo lường doanh thu

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
11. Ở Việt Nam, khoản thuế nào sau đây không phải là khoản điều chỉnh giảm doanh thu
a. Thuế bảo vệ môi trường
b. Thuế xuất khẩu
c. Thuế tiêu thụ đặc biệt
d. Tất cả các loại thuế trên

12. Ở Việt Nam 1 công ty kinh doanh xe máy, đổi 1 xe máy vision cho công ty khác lấy 1 xe máy lead có cùng phân khối, kế toán xử lý như sau

a. Ghi nhận doanh thu của xe vision theo giá trị hợp lý vì đây là trao đổi không tương tự
b. Không ghi nhận doanh thu nếu là trao đổi ngang giá ghi nhận doanh thu nếu trao đổi k ngang giá
c. Không ghi nhận doanh thu vì đây là trao đổi tương tự
d. Tất cả đều sai

13. Công ty dịch vụ thống kê Jing điều hành website liên kết các nhà thống kê có kinh nghiệm với các doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu. Các nhà thống kê sẽ cung cấp thông tin về tỷ giá, bằng cấp và tài liệu tham khảo của họ lên trang web và Jing nhận 25% trên số tiền phí được trả cho các nhà thống kê để đổi lấy việc xác định khách hàng tiềm năng. Công ty VetMet đã liên lạc với Jing và thanh toán khoản phí 1,500 để có được dữ liệu phân tích. Trên báo cáo thu nhập của Jing sẽ bao gồm khoản sau đây:

a. Doanh thu là 375 (25%x 1500)
b. Doanh thu là 1,500 và giá vốn dịch vụ là 1,125( 75% x 1500)
c. Doanh thu là 1,500
d. Không có câu trả lời nào đúng

14. Kế toán quên ghi bút toán bán hàng đã thu tiền, điều này sẽ ảnh hưởng đến thông tin trên

a. BCKQHĐ và BCTHTC
b. BCKQHĐ, BCTHTC, BCLCTT
c. BCKQHĐ
d. BCKQHĐ và BCLCTT

15. Theo VAS 14, doanh thu được ghi nhận cho đến khi rủi ro và lợi ích của quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao từ người bán sang người mua và

a. Các khoản phải thu đã được thu hồi
b. Bên bán có thể thu được lợi ích kinh tế
c. Doanh thu đã xác định một các đáng tin cậy
d. Bên bán đã thu được lợi ích kinh tế

16. Công ty Waldman được hợp đồng bằng văn bản để tư vấn dv kinh tế trong vòng một tháng. Hợp đồng chỉ định các nghĩa vụ mà Waldman sẽ thực hiện và cấc điều khoản thanh toán. Waldman và khách hàng có thể hủy hợp đồng mà k bị phạt trước khi dịch vụ bắt đầu. Theo IFRS, liệu Waldman có được ghi nhận doanh thu từ hoạt động với khách hàng tại ngày nhận hợp đồng không?

a. Được bởi vì đã được soạn thảo bằng văn bản
b. Có thể, phụ thuộc liệu Waldman có thể ước tính được số tiền thu được từ hợp đồng
c. Không được, vì Waldman có quyền hủy mà không bị phạt
d. Không đủ dữ liệu để trả lời ( Hợp đồng được ghi nhận khi chuyển giao phần lớn quyền kiểm soát, trách nhiệm)

17. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động tài chính, doanh thu bao gồm những loại nào:

a. Doanh thu bán hàng
b. Doanh thu cung cấp dịch vụ
c. Doanh thu hoạt động tài chính
d. Tất cả các doanh thu

18. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm yếu tố nào:

a. Thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ
b. Chiết khấu thanh toán
c. Chiết khấu thương mại
d. Tất cả các yếu tố

19. Doanh thu liên quan trực tiếp đến các chỉ tiêu

a. Tiền
b. Nợ phải thu và tiền
c. Nợ phải thu
d. Hàng tồn kho

20. Doanh thu có ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay không?

a. Không ảnh hưởng
b. Có ảnh hưởng
c. Có ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp
d. Có ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp gián tiếp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top