KTTC1 - C4 - Trắc nghiệm - Đo lường doanh thu

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
1. Doanh thu ghi sai sẽ không ảnh hưởng đến báo cáo nào sau đây

a. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp)
b. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)
c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
d. Báo cáo tình hình tài chính

2. Thông tin tổng hợp về doanh thu được trình bày trên

a. Thuyết minh báo cáo tài chính
b. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
c. Báo cáo kết quả hoạt động
d. Báo cáo tình hình tài chính

3. Chỉ tiêu nào sau đây trình bày trên báo cáo tài chính khác so với các chỉ tiêu còn lại

a. Doanh thu hợp đồng xây lắp
b. Doanh thu cung cấp dịch vụ
c. Doanh thu bán hàng
d. Doanh thu chưa thực hiện

4. Chỉ số ROE ( Return on Shareholders Equity) được tính như sau:

a. Doanh thu thuần/Tổng vốn chủ sở hữu
b. Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu bình quân
c. Lợi nhuận thuần/ Vốn chủ sở hữu bình quân
d. Tất cả đều sai

5. Công ty có đòn bẩy tài chính hiệu quả khi:

a. Lợi nhuận trên tài sản đang tăng
b. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đang tăng
c. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vượt quá lợi nhuận trên tài sản
d. Lợi nhuận trên tài sản vượt quá lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

6. Chỉ số ROA ( Return on asset) được tính như sau:

a. Lợi nhuận thuần / Hàng tồn kho + Các khoản phải thu
b. Lợi nhuận gộp / Hàng tồn kho
c. Lợi nhuận thuần / Tài sản bình quân
d. Tất cả đều sai

7. Hàng hóa được bán theo phương thức FOB tại điểm đến của người mua cho thấy

a. Người mua nắm giữ quyền sở hữu sau khi hàng hóa rời khỏi vị trí kho hàng của bên bán
b. Người mua chịu trách nhiệm thanh toán cước phí vận chuyển
c. Người mua có trách nhiệm vận chuyển hàng đến địa điểm của người mua
d. Người bán nắm giữ quyền sở hữu cho đến khi hàng hóa được nhận tại địa điểm của người mua

8. Explodia bán pháo hoa thông qua internet khách hàng truy cập vào trang web của explodia để chọn sản phẩm. Sau đó, explodia lập đơn hàng theo đặt hàng của khách hàng và chuyển đến nhà sản xuất pháo hoa để hoàn thành đơn hàng và vận chuyển đến cho khách hàng, sau đó thanh toán hoa hồng cho explodia 20%. Điều nào sau đây đúng về explodia?

a. Trên báo cáo kết quả hoạt động của sẽ phản ánh doanh thu và giá vốn liên quan đến giao dịch trên
b. Explodia chịu trách nhiệm chính về việc cung cấp sản phẩm đến khách hàng
c. Explodia là đại lý trong giao dịch trên
d. Không còn không có câu trả lời nào đúng về explodia

9. Ở Việt Nam tổng doanh thu bán hàng trong kỳ là 1 triệu đồng trong đó thuế xuất khẩu phải nộp là 40 triệu, chiết khấu thương mại là 10 triệu đồng, khoảng giảm giá hàng bán là 30 triệu đồng, chỉ tiêu doanh thu bán hàng trong kỳ là:

a. 920 triệu
b. 940 triệu
c. 960 triệu
d. 1.000 triệu

10. Mọi giao dịch liên quan đến doanh thu thì đều liên quan đến 2 báo cáo Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động và Báo Cáo Tình Hình Tài Chính
A. Đúng
B. Sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top