KTTC1 - C2 - Báo cáo tình hình tài chính và thuyết minh

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 2. 8 (Lập Báo cáo tài chính, tìm ẩn số)

Những thông tin liệt kê dưới đây được lấy từ báo cáo tình hình tài chính của Tập đoàn Trident.
Đơn vị tính 1.000 USD


Tiền và tương đương tiền239.186
Các khoản đầu tư ngắn hạn353.700
Khoản phải thu khách hàng (*)504.944
Hàng tồn kho?
Chi phí trả trước ngắn hạn83.259
Tổng tài sản ngắn hạn1.594.927
Khoản phải thu dài hạn110.800
Bất động sản và thiết bị (*)?
Tổng tài sản?
Nợ vay ngắn hạn31.116
Phải trả người bán ngắn hạn?
Chi phí phải trả ngắn hạn421.772
Các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác181.604
Tổng nợ phải trả ngắn hạn693.564
Nợ dài hạn?
Tổng nợ phải trả956.140
Vốn chủ sở hữu1.370.637

(*) Giá trị thuần ( giá trị đã trừ đi dự phòng hoặc khấu hao)

Yêu cầu:
1. Xác định những khoản còn thiếu
2. Lập


BÀI GIẢI
1. Giá trị Hàng tồn kho = Tổng tài sản ngắn hạn - Tiền và tương đương tiền - Các khoản đầu tư ngắn hạn - Khoản phải thu khách hàng - Chi phí trả trước ngắn hạn = 1.594.927 - 239.186 - 353.700 - 504.944 - 83.259 = 413.838

2. Giá trị Bất động sản và thiết bị = --> Đáp án = 621.040

3. Giá trị Phải trả người bán ngắn hạn = Tổng nợ phải trả ngắn hạn - Nợ vay ngắn hạn - Chi phí phải trả ngắn hạn - Các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác = 693.564 - 31.116 - 421.772 - 181.604 = 59.072

4. Giá trị Nợ dài hạn --> Đáp án = 262.576

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2019

TỔNG TÀI SẢN
Tiền và tương đương tiền239.186
Các khoản đầu tư ngắn hạn353.700
Khoản phải thu khách hàng (*)504.944
Hàng tồn kho413.838
Chi phí trả trước ngắn hạn83.259
Khoản phải thu dài hạn110.800
Bất động sản và thiết bị (*)621.040
TỔNG TÀI SẢN2.326.767
NỢ PHẢI TRẢ
Nợ vay ngắn hạn31.116
Phải trả người bán ngắn hạn59.072
Chi phí phải trả ngắn hạn421.772
Các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác181.604
Nợ dài hạn262.576
VCSH1.370.627
TỔNG LÀ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU2.326.767
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top