KTTC1 - C2 - Báo cáo tình hình tài chính và thuyết minh

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 2.3: Lập báo cáo tình hình tài chính bổ sung các khoản mục bị thiếu
Những thông tin dưới đây được lấy từ tất cả các mục trên báo cáo tình hình tài chính của công ty Raineer Plumbing.

Thông TinSố tiền (USD)
Tiền Và Tương Đương Tiền 40.000
Khoản Phải Thu120.000
Hàng Tồn Kho?
Tổng Cộng Tài Sản Ngắn Hạn235.000
Bất Động Sản Nhà Xưởng Và Thiết Bị (Giá Trị Thuần)?
Tổng Tài Sản400.000
Khoản Phải Trả32.000
Trái Phiếu Phải Trả (Kỳ Hạn 2 Năm)50.000
Vốn Cổ Phần Thường 100.000
Lợi Nhuận Sau Thuế Cho Phân Phối?

Yêu cầu: Hãy xác định số tiền các khoản còn thiếu


BÀI GIẢI
1. Hàng tồn kho = Tổng Cộng Tài Sản Ngắn Hạn - Tiền và tương đương tiền - Khoản phải thu = 235.000 - 40.000 - 120.000 = 75.000
2. Bất Động Sản Nhà Xưởng Và Thiết Bị (Giá Trị Thuần) = Tổng Tài Sản - Tổng Cộng Tài Sản Ngắn Hạn = 400.000 - 235.000 = 165.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối = Tổng Tài Sản - Khoản Phải Trả - Trái Phiếu Phải Trả - Vốn Cổ Phần Thường = 400.000 - 32.000 - 50.000 - 100.000 = 218.000


BT 2.5:

TÀI SẢNMã sốThuyết minhSố cuối năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng
IV. hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình ( Thiết bị)
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình ( bằng sáng chế)
100
110
111
130
131
140
141
150
151
200
220
221
222
223
227


55.000

39.000

45.000

15.000100.000
(34.000)
40.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)270260.000
C - NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Phải trả người bán ngắn hạn
2. Lãi vay phải trả ngắn hạn
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
1. Trái phiếu phải trả dài hạn
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn cổ phần thường
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
300
310
311
319
320
330
339
400
410
411
421


12.000
2.000
10.000

90.000


70.000
76.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)440260.000

a. Tính hệ số thanh toán hiện hành?
b. Tính hệ số thanh toán nhanh?
c. Tính hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu?


BÀI GIẢI
a. Hệ số thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn = (55.000 + 39.000 + 45.000 + 15.000) / (12.000 + 2.000 + 10.000) = 6,42
b. Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền + Đầu tư ngắn hạn + Phải thu ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn = (55.000 + 39.000) / (12.000 + 2.000 + 10.000) = 3,92
c. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu = (12.000 + 2.000 + 10.000)/ (70.000 + 76.000) = 0,78
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top