KTTC1 - C2 - Báo cáo tình hình tài chính và thuyết minh

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 2.1: Dưới đây là bảng cân đối phát sinh vào ngày 31/12/2019 của công ty TNHH Culver City Lighting

Tên tài khoảnSố dư NợSố dư Có
Tiền mặt
Khoản phải thu khách hàng(ngắn hạn)
Hàng tồn kho
Chi phí trả trước (Bảo hiểm ngắn hạn)
Thiết bị
Khấu hao - thiết bị
Bằng sáng chế (*)
Khoản phải trả người bán ngắn hạn
Lãi vay phải trả ( phải trả trong vòng 10 năm tới) mỗi năm phải trả 1/10 khoản nợ
Vốn cổ phần thường
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
55.000
39.000
45.000
15.000
100.000

40.000

34.000

12.000
2.000
100.000
70.000
76.000

*Giá trị bằng sáng chế là giá trị thuần (= nguyên giá - hao mòn lũy kế)


BÀI GIẢI

TÀI SẢNMã sốThuyết minhSố cuối năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng
IV. hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (BHNH)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình ( Thiết bị)
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình ( bằng sáng chế)
100
110
111
130
131
140
141
150
151
200
220
221
222
223
227


55.000

39.000

45.000

15.000100.000
(34.000)
40.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)270260.000
C - NỢ PHẢI TRẢ
1. Nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán ngắn hạn
3. Lãi vay phải trả ngắn hạn
4. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
1. Trái phiếu phải trả dài hạn
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Vốn chủ sở hữu
2. Vốn cổ phần thường
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
300
310
311
319
320
330
339
400
410
411
421


12.000
2.000
10.000

90.000


70.000
76.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)440260.000
BT 2.2 (Phân loại các yếu tố trong Báo cáo tình hình tài chính)

Bạn được yêu cầu kiểm tra Báo cáo tình hình tài chính vào ngày 31/12/20x0 của Công ty Champion Cleaning.
Sau khi hoàn tất việc xem xét, có 3 vấn đề dưới đây cần thảo luận với cấp trên:

1. Trong phần Tài sản ngắn hạn của công ty có một khoản đầu tư 30.000 USD, nhưng quản lý của công ty không có ý định bán khoản đầu tư này trong năm 20x1.
2. Công ty có một khoản Trái phiếu phải trả 100.000 USD, được ghi là nợ phải trả dài hạn, nhưng bạn phát hiện trái phiếu này công ty phải trả định kỳ mỗi năm, kéo dài trong 10 năm, mỗi năm trả số tiền bằng nhau, và lần thanh toán đầu tiên sẽ đến hạn vào ngày 31/3/20x1.
3. Khoản Doanh thu chưa thực hiện 60.000 USD được ghi nhận là Nợ phải trả ngắn hạn, mặc dù chỉ 2/3 khoản này sẽ được thực hiện trong năm 20x1.

Yêu cầu: Hãy phân loại ngắn hạn/dài hạn phù hợp cho mỗi mục trên.


BÀI GIẢI
1. Khoản đầu tư này nên được phân loại là tài sản dài hạn

2. Chia khoản thành toàn đầu tiên là nợ ngắn hạn (đến hạn trả), phần còn lại được đưa vào nợ dài hạn

3. Đưa 40.000USD là nợ ngắn hạn (doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn), 20.000USD là nợ dài hạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top