KTTC1 - C1 - Môi trường và cấu trúc lý thuyết của kế toán tài chính

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 1.15 (Các yếu tố xác định tình hình tài chính)

Cuối năm N, Báo cáo tình hình tài chính của công ty Anh Đào cho thấy tài sản giảm đi so với đầu năm là 200 triệu đồng, đồng thời nợ phải trả cuối năm tăng lên 100 triệu đồng so với đầu năm. Trong năm N, công ty Anh Đào không tăng vốn góp. Ngoài ra, không có nghiệp vụ nào khác liên quan đến vốn chủ sở hữu và giả sử công ty không chia lợi nhuận trong năm N. Theo bạn, kết quả kinh doanh trong năm N của công ty lãi hay lỗ và bằng bao nhiêu?


BÀI GIẢI

Đầu Kỳ: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn Chủ Sở Hữu
Cuối kỳ: Tài sản - 200 = Nợ phải trả + 100 + Vốn Chủ Sở Hữu
Tài sản - 200 = Nợ phải trả + 100 + 0 + Lợi nhuận
Cuối kỳ - Đầu kỳ => Lợi nhuận = -300
=> Kinh doanh lỗ 300 triệu đồngBT 1.17 (Mối quan hệ các yếu tố của BCTC)

DN X mới thành lập đầu năm N (đang được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp), tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kỳ kế toán là quý. Trong Quý 1/N có tình hình sau:

1. Chủ DN bỏ vốn vào cho hoạt động kinh doanh:
- 200 triệu đồng gửi vào ngân hàng M, không kỳ hạn
- 10 triệu đồng nhập quỹ tiền mặt.
- Một nhà văn phòng trị giá 2.800 triệu đồng trong đó giá trị quyền sử dụng đất 1.000 triệu đồng giá trị nhà trên đất 1.800 triệu đồng thời gian trích khấu hao 15 năm.
- Một nhà kho trị giá 1.000 triệu đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất 400 triệu đồng, giá trị nhà trên đất 600 triệu đồng, thời gian trích khấu hao 10 năm.
2. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên T: 2 triệu đồng.
3. Nhận hàng H1 do công ty Bị chuyển đến, DN đã đồng ý mua và nhập kho giá chưa thuế
27 triệu dòng thuế GTGT 10%.
4. Mua hàng H2 chưa trả tiền công ty B3 giả chưa thuế 80 triệu đồng, thuế GTGT 10%, đã chuyển về nhập kho đủ. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ và kiếm nhận nhân viên T đã thành toán tạm ứng 1,8 triệu đồng. Số tiền tạm ứng còn thừa chưa nộp lại.
5. Chuyển TGNH trả tiền mua hàng Hồ cho công ty B1: 20 triệu đồng.
6. Nhận Hóa đơn chưa thanh toán chi phí quảng cáo quỹ này là 50 triệu đồng thuế GTGT 10%.
7. Chuyển TGNH mua một số thiết bị dùng ngay cho văn phòng giá chưa thuế 100 triệu đồng (trong đó phân loại gồm: TSCĐ thời gian trích khấu hao 6 năm trị giá 80 triệu đồng. CCDC loại phân bố 10 tháng trị giá 20 triệu đồng), thuế GTGT 10% và chi phí vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt 5,5 triệu đồng, trong đó thuế GTGT được khấu trừ 10% (chi phí này được phân bổ cho TSCĐ và CCDC theo tiêu thức giá trị).
8. Cuối quý 1/N, nhận tiền mặt do công ty M2 trả trước tiền thuê nhà kho 1 năm (tiền thuê mỗi tháng chưa thuế 12 triệu đồng thuế GTGT 10%) và tiền ký cược băng 6 tháng tiền thuê chưa thuế. DN đã giao nhà kho cho công ty M2 sử dụng

Yêu cầu:

Xác định các đối tượng kế toán (các yếu tố của báo cáo tài chính) trong từng nghiệp vụ. Và nếu ảnh hưởng (tăng hay giảm với số tiền cụ thể) đến thông tin trên BCTC (chỉ cần đề cập đến Báo cáo tình hình tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động).


BÀI GIẢI

Nghiệp vụTài sảnNợ phải trả Vốn Chủ Sở HữuBáo cáo kết quả hoạt động
1.a (+) 200.000(+) 200.000 x
1. b(+) 10.000(+) 10.000x
1. c(+) 2.800.000(+) 2.800.000x
2(+) 2.000(+) 2.000x
3(+) 29.200(+) 29.200
4(+) 88.000.000 (+) 1.800 (-)1.800(+) 88.000.000
5(-) 20.000(-)20.000
6(-) 55.000(-)55.000(-) 50.000
7(-) 110.000 (-) 5.500 (+) 5.500(-)110.000 (-) 110.000
8(+) 13.200(+) 13.200x
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top