KTTC1 - C1 - Môi trường và cấu trúc lý thuyết của kế toán tài chính

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
BT 1.13 (Văn bản pháp lý Kế toán Việt Nam) Các phát biểu sau đây Đúng hay Sai - Giải thích:

STTPhát biểuTham chiếu
1Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán.Luật Kế toán
2Lập BCTC được sử dụng đơn vị tiền là ngàn đồng / triệu đồng / tỷ đồng
Luật Kế toán, Nghị định hướng dẫn luật
3Kế toán tài chính là kế toán tổng hợp, còn Kế toán quản trị là kế toán chi tiếtLuật Kế toán
4Nội dung hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về thuếLuật Kế toán
5Nghiêm cấm lập hai hệ thống sổ kế toán (sổ kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị) trở lênLuật Kế toán

BÀI GIẢI

Giải thích
1. SaiLuật kế toán, chương I, điều 7, khoản 3
2. ĐúngNghị định hướng dẫn, Chương I, điều 4, khoản 4
3. SaiLuật kế toán, chương I, điều 9
4. ĐúngLuật kế toán, chương II, điều 20, khoản 2
5. SaiLuật kế toán, chương I, điều 13, khoản 10
BT 1.14 (Các yếu tố xác định tình hình tài chính)
Công ty Sao Mai có số liệu về tài sản và nợ phải trả đầu kỳ và cuối kỳ như sau:


Đầu kỳCuối kỳ
Tài sản9.000 triệu đồng11.150 triệu đồng
Nợ phải trả2.500 triệu đồng2.300 triệu đồng

Được biết, trong kỳ công ty có nhận vốn của chủ sở hữu đầu tư thêm là 1.800 triệu đồng, và giả sử vốn chủ sở hữu trong kỳ bao gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; kỳ này công ty đã tạm chia lợi nhuận là 200 triệu đồng. Theo bạn, lợi nhuận sau thuế kỷ này của công ty là bao nhiêu?

BÀI GIẢI
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ = Tài sản cuối kỳ - Nợ phải trả cuối kỳ = 11.150 - 2.300 = 8.850 triệu đồng
Vốn chủ sở hữu đầu kỳ = Tài sản đầu kỳ - Nợ phải trả đầu kỳ = 9.000 - 2.500 = 6.500 triệu đồng
Vốn chủ sở hữu đầu tư (+) 1.800 triệu đồng
Cổ tức (-) 200 triệu đồng

Vốn chủ sở hữu trong kỳ = Cuối kỳ - đầu kỳ = 8.850 - 6.500 = 2.350 triệu đồng

Vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu đầu tư + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
=> Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối = Vốn chủ sở hữu - Vốn chủ sở hữu đầu tư = 2.350 - 1.800 = 550 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối = Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức

=> Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Cổ tức = 550 + 200 = 750 triệu đồng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top