KTTC1 - C1 - Môi trường và cấu trúc lý thuyết của kế toán tài chính

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Bài 1: Những sự kiện sau ảnh hưởng đến báo cáo tài chính như thế nào

1. nghĩa vụ chuyển tiền hoặc các nguồn lực khác từ giao dịch trong quá khứ
=> Nợ phải trả
2. Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền
=> Tài sản giảm, Cổ tức giảm
3. Gia tăng tài sản từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-> Tài sản tăng, doanh thu tăng (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) -> ảnh hưởng lên bảng cân đối kế toán trên mục lợi nhuận (doanh thu +Thu nhập khác - chi phí)
4. Tình hình tài chính của một công ty
-> Ba yếu tố chính là tài sản là phải trả và vốn chủ sở hữu tăng vốn chủ sở hữu
5. Tăng Vốn chủ sở hữu từ các giao dịch hoạt động kinh doanh đang diễn ra
-> Vốn chủ sở hữu tăng (bảng cân đối kế toán) doanh thu tăng (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)
6. Tăng vốn chủ sở hữu không phải từ các hoạt động đang diễn ra mà là giao dịch không thường xuyên
-> Thu nhập khác ví dụ ký kết hợp đồng xong được đền bù -> vốn chủ sở hữu tăng, thu nhập khác tăng
7. Bán tài sản dùng cho hoạt động kinh doanh dưới giá trị sổ sách của tài sản
-> Tài sản tăng và chi phí khác tăng (bán tài sản không thường xuyên, giá bán thấp hơn giá mua nên phải bù đắp chi phí khác
8. Lợi ích còn lại của chủ sở hữu trong tài sản công ty (tài sản thuần) (tài sản thuần = tổng tài sản - nợ phải trả)
->Vốn chủ sở hữu
9. Một nguồn lực kinh tế thuộc sở hữu của công ty mang lợi ích trong tương lai
-> Tài sản
10. Doanh thu cộng thu nhập khác được chi phí
-> Ảnh hưởng đến lợi nhuận ảnh hưởng vốn cho sở hữu
11. Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền cho công ty họ nhận được cổ phần
-> Tiền tăng, tài sản tăng, vốn chủ sở hữu tăng
12. Việc giảm bớt tài sản có liên quan đến việc tạo ra doanh thu
-> Chi phíBài 2: Phân loại các nghiệp vụ sau:

* Phân loại doanh thu, thu nhập khác
1. Lãi, cổ tức được chia, chịu ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi ích nào?
=> Doanh thu tài chính
2. Chiết khấu thanh toán được hưởng?
=> Doanh thu tài chính
3. Khoản thu do thanh lý máy móc, thiết bị?
=> Thu nhập khác
4. Hoa hồng được hưởng?
=> DT bán hàng và cung cấp dịch vụ

*Phân loại chi phí
1. Chi phí quảng cáo, tiếp thị sản phẩm
=> Chi phí bán hàng
2. Chi phí ngày hội giới thiệu công ty
=> Chi phí quản lý
3. Lương, bảo hiểm cho ban giám đốc, ban quản lý
=> Chi phí quản lý
4. Dịch vụ vệ sinh trong kỳ
=> Chi phí quản lý
5. Điện nước, điện thoại tòa nhà văn phòng
=> Chi phí hoạt động
6. Chiết khấu thanh toán khi thu nợ
=> Chi phí tài chính
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top