Giúp emm bài này với ạ

Hiếu thứ 2

New Member
Hội viên mới
Bài 14: Có tài liệu về vật liệu A như sau:
Tồn kho đầu tháng 4/2004; 200kg, đơn giá 4.000đ/kg
Trong tháng phát sinh:
+ Ngày 3/4 nhập kho 600kg, giá mua là 3.800đ/kg
+ Ngày 5/4 xuất kho 400kg, để sản xuất sản phẩm
+ Ngày 10/4 nhập kho 700kg, giá mua là 3.920đ/kg
+ Ngày 15/4 xuất kho là 600kg để sản xuất sản phẩm
Yêu cầu: Xác định trị giá xuất kho trong tháng theo phương pháp: FIFO, LIFO, bình quân gia quyền.
 
Phương pháp FIFO Nhập trước xuất trước:
- Trị giá xuất kho 400kg ngày 5/4 = 200(đầu kỳ) x 4.000 + 200(3/4) x 3.800 = 1.560.000 đ
- Trị giá xuất kho 600kg ngày 15/4 = 400(3/4) x 3.800 + 200(10/4) x 3.920 = 2.304.000 đ

Phương pháp LIFO Nhập sau xuất trước:
- Trị giá xuất kho 400kg ngày 5/4 = 400(3/4) x 3.800 = 1.520.000 đ
- Trị giá xuất kho 600kg ngày 15/4 = 600(10/4) x 3.920 = 2.352.000 đ

Phương pháp bình quân gia quyền:
- Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ
+ Đơn giá bình quân gia quyền cuối kỳ = [200(đầu kỳ) x 4.000 + 600(3/4) x 3.800 + 700(10/4) x 3.920]/ (200 + 600 + 600) = 3.882,67 đ/kg
+ Trị giá xuất kho 400kg ngày 5/4 = 400 x 3.882,67 = 1.553.068 đ
+ Trị giá xuất kho 600kg ngày 15/4 = 600 x 3.882,67 = 2.329.602 đ

- Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập
+ Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập (5/4) = [ 200 x 4.000 + 600 x 3.800 ]/ (200+600) = 3.850 đ/kg
+ Trị giá xuất kho 400kg ngày 5/4 = 400 x 3.850 =
+ Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập (15/4) = [ 400 x 3.850 + 700 x 3.920 ]/ (400+700) = 3.894,55 đ/kg
+ Trị giá xuất kho 600kg ngày 15/4 = 600 x 3.894,55 = 2.336.730 đ

- Phương pháp bình quân cuối kỳ trước
+ Đơn giá bình quân cuối kỳ trước = 200 x 4.000/ 200 = 4.000 đ/kg
+ Trị giá xuất kho 400kg ngày 5/4 = 400 x 4.000 = 1.600.000 đ
+ Trị giá xuất kho 600kg ngày 15/4 = 600 x 4.000 = 2.400.000 đ


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top