Mọi người giúp em bài này với

Nguyễn Trọng Bảo

New Member
Hội viên mới
Có báo cáo thu nhập trong năm của doanh nghiệp như sau:

Chỉ tiêuSp ASp B
Đơn giá bán (đ/sp)
Chi phí NVL trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Biến phí XSC
Hoa hồng bán hàng
Chi phí bao bì
Tổng kinh phí sản xuất
Tổng định phí bán hàng
Định phí quản lý
Sản lượng tiêu thụ
10.000
2.000
1.000
1.500
120
30
10.000.000
2.000.000
1.000.000
3.000​
12.000
1.800
2.000
1.750
200
50
12.000.000
4.000.000
2.000.000
3.500​
Yêu cầu:

1. (0.5 points)

Lập báo cáo kinh doanh theo ứng xử của chi phí cho từng sản phẩm và toàn công ty.

2. (1.0 points)

Nếu số lượng sản phẩm A tăng 10%, tăng định phí bán hàng 1.000.000 đồng và tổng biến phí sản xuất chung 500đồng/sp, thi lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu?

3. (0.5 points)

Trong điều kiện hạn chế, doanh nghiệp chỉ sản xuất và tiêu thụ một trong hai sản phẩm. Vậy công ty quyết định lựa chọn sản phẩm nào nếu hai sản phẩm có cùng mức tăng doanh thu là 1.500.000 đông.

4. (1.0 points)

Công ty có các phương án cho sản phẩm A

Phương án 1: Tăng hoa hồng bán hàng 200đ/sp, giảm định phí bán hàng 1.000.000 đồng, đơn giá bán hàng tăng 500đ/sp. Sản lượng sản phẩm A tăng 30%.

Phương án 2: Tăng chi phí NVL trực tiếp 2%, tăng chi phí bao bì 10đ/sp, định phí sản xuất chung giảm 2.000.000đồng, sản lượng dự kiến tăng 20%. Hãy lựa chọn phương án tối ưu cho sản phẩm A?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top