Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới

16.jpg

Tổng cục Thuế nhận được đề nghị hướng dẫn về lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư Phú Vương gửi kèm theo Công văn số 5004/VPCP-ĐMDN ngày 8/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Về vấn đề này, ngày 1/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2646/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Tại Công văn số 1263/TCT-CS ngày 12/4/2011 của Tổng cục Thuế, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính, đã trả lời Công ty CP đầu tư phát triển kinh tế-rừng bền vững Toàn Cầu và gửi cho Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương như sau: “Trường hợp văn phòng đại diện của Công ty CP đầu tư phát triển kinh tế-rừng bền vững Toàn Cầu tại các tỉnh nếu chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, không hoạt động kinh doanh, không tiến hành thu - chi tiền thì không phải nộp thuế môn bài. Trường hợp các văn phòng đại diện của Công ty có hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật”.

Tại Số thứ tự 3 mục III phần B Phụ lục 01 Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) quy định lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất kinh doanh: “Lệ phí môn bài”.

Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài như sau:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. DN được thành lập theo quy định của pháp luật.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 15865/BTC-CST, Công văn số 1025/BTC-CST hướng dẫn về lệ phí môn bài, theo đó, trường hợp Văn phòng đại diện của DN có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Theo Tạp chí Thuế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top