Chi phí phúc lợi và một tháng lương bình quân

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì các khoản chi có tính chất phúc lợi gồm:
- Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.
- Chi nghỉ mát
- Chi hỗ trợ điều trị,
- Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo,
- Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau.
- Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập.
- Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động,
- Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động)
- Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Các khoản chi có tính chất phức lợi nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng bị khống chế 1 tháng lương bình quân
Theo khoản 2.30, Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 78 quy định:
"Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia :)) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia :)) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)."


Vậy một tháng lương bình quân cách tính như sau:
- Quỹ tiền lương thực tế thực hiện bao gồm toàn bộ lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp, thuế TNCN, bảo hiểm bắt buộc Công ty đã khấu trừ nộp Ngân sách Nhà nước.
- Các khoản chi phúc lợi sẽ bao gồm cả khoản trích trước lương, thưởng nhưng thực tế chi trước thời hạn quyết toán thuế TNDN và không bao gồm phần bảo hiểm bắt buộc mà chủ lao động đóng
- Các khoản chi phúc lợi phải được quy định trong chính sách của Công ty.
Lưu ý: Khoản Bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, mức chi không vượt quá 3 triệu đồng/người kể từ tháng 2/2018 theo quy định của Thông tư 25/2018/TT-BTC.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top