Bài tập kế toán tiền lương mọi người giúp em với ạ

le meen

New Member
Hội viên mới
Tài liệu về tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương tại một doanh nghiệp trong tháng 1/N như sau (đơn vị: 1.000đ): I. Tình hình đầu tháng: Số tiền còn phải trả người lao động: 20.000 II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1/N: 1. Rút tiền gửi ngân hàng về chuẩn bị trả lương cho người lao động số tiền 20.000 2. Trả toàn bộ tiền lương còn nợ kỳ trước cho người lao động bằng tiền mặt. 3. Tính ra số tiền phải trả cho người lao động trong tháng như sau: Bộ phận Lƣơng chính Thƣởng thi đua BHXH Cộng 1. Phân xưởng 1: - Công nhân trực tiếp sản xuất - Cán bộ quản lý phân xưởng 2. Phân xưởng 2: - Công nhân trực tiếp sản xuất - Cán bộ quản lý phân xưởng 3. Bộ phận QLDN 4. Bộ phận bán hàng. 85.000 78.500 6.500 95.000 86.000 9.000 10.600 9.400 7.000 4.000 3.000 8.000 6.000 2.000 500 1.000 4.000 4.000 - 3.000 2.500 500 600 1.400 96.000 86.500 9.500 106.000 94.500 11.500 11.700 11.800 Cộng 200.000 16.500 9.000 225.500 4. Trích KPCĐ, BHYT, BHXH, BHTN theo tỷ lệ quy định. 5. Các khoản khác khấu trừ vào lương của cán bộ công nhân viên: Tạm ứng 12.000; Phải thu khác: 5.000 6. Nộp KPCĐ (1%), BHXH (25,5%), BHYT (4,5%), BHTN (2%) cho cơ quan quản lý bằng chuyển khoản. 7. Thanh toán 75% tiền lương, 100% tiền thưởng và 100% các khoản bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên bằng tiền mặt. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ? 2. Xác định số tiền lương và các khoản khác phải thanh toán, đã thanh toán cho công nhân viên trong kỳ và còn phải thanh toán cuối kỳ?
 

Đính kèm

  • Bài tập chương 3 Kế toán tiền lương.pdf
    526.7 KB · Lượt xem: 7

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top