Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

PhuongThao2303

New Member
Hội viên mới
Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

cach-xac-dinh-nguyen-gia-tai-san-co-dinh-huu-hinh-moi-nhat.png


1. TSCĐ Hữu Hình mua sắm

a. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua trừ các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá, các khoản thuế không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như:

+ Chi phí chuẩn bị mặt bằng

+ Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu

+ Chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử)

+ Chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác

cach-xac-dinh-nguyen-gia-tai-san-co-dinh-huu-hinh-moi-nhat1.png


Ví dụ: Công ty *** mua một cái máy in hoàn toàn mới với giá chưa thuế là 150.000.000 VND, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử đã bao gồm thuế là 2.200.000VND.

Phí dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, chạy thử chưa thuế GTGT là: 2.200.000/ (1 + 10%) = 2.000.000 VND

==> Nguyên giá TSCĐ là 150.000.000+2.000.000=152.000.000 VNĐ

Đối với nguyên giá của TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng, lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

cach-xac-dinh-nguyen-gia-tai-san-co-dinh-huu-hinh-moi-nhat2.png


b. Mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.

cach-xac-dinh-nguyen-gia-tai-san-co-dinh-huu-hinh-moi-nhat3.png


c. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua.

Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.


cach-xac-dinh-nguyen-gia-tai-san-co-dinh-huu-hinh-moi-nhat4.png


d. Các khoản chi phí phát sinh, như Chi phí quản lý hành chính, chi phí sản xuất chung, chi phí chạy thử và các chi phí khác… nếu không liên quan trực tiếp đến việc mua sắm và đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng thì không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. Các khoản lỗ ban đầu do máy móc không hoạt động đúng như dự tính được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

2. TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế
– Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng chi phí lắp đặt, chạy thử.

– DN dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

– Mọi khoản lãi nội bộ không được tính vào nguyên giá của các tài sản đó. Các chi phí không hợp lý, như nguyên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình.

3. TSCĐ hữu hình thuê tài chính
Đi thuê TSCĐ hữu hình theo hình thức thuê tài chính, nguyên giá TSCĐ được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thuê tài sản”.

4. TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi
a. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.

b. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương). Trong cả hai trường hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.

Ví dụ: Việc trao đổi các TSCĐ hữu hình tương tự như trao đổi máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, các cơ sở dịch vụ hoặc TSCĐ hữu hình khác.

cach-xac-dinh-nguyen-gia-tai-san-co-dinh-huu-hinh-moi-nhat5.png


5. TSCĐ hữu hình tăng từ các nguồn khác
– Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu tặng, được ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý ban đầu.

– Trường hợp không ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu thì DN ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.


Nguồn: daotaoketoanhcm.com
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top