Xác định chi phí đi vay được vốn hóa vào giá gốc của nhà xưởng theo IAS 23

Trang250899

New Member
Hội viên mới
Công ty ABC bắt đầu tiến hành xây dựng một nhà xưởng mới từ ngày 1/1/N và dự kiến mất 12 tháng thì hoàn thành. Các khoản chi phí có liên quan như sau : (ĐVT : $)
Các khoản chi phí
Ngày thanh toán cho khoản chi phí và nguồn vốn dùng để thanh toán

- Chi phí san lấp mặt bằng : 300.000
Thanh toán ngày 31/1/N bằng Vốn vay riêng

- Chi phí thiết kế xây dựng : 45.000
Thanh toán ngày 15/2/N bằng nguồn vốn tự có của Công ty

- Chi phí quảng cáo sản phẩm : 20.000
Thanh toán 25/3/N bằng nguồn vốn tự có của Công ty

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng : 30.000
Thanh toán 15/2/N bằng nguồn vốn tự có của Công ty

- Chi phí xây dựng, lắp đặt (giao thầu toàn bộ theo hình thức chìa khóa trao tay) : 800.000
Trong đó :
Ngày 31/3/N thanh toán 150.000 bằng Vốn vay riêng
Ngày 31/5/N thanh toán 150.000 bằng Vốn vay riêng
Ngày 30/9/N thanh toán 250.000 bằng Vốn vay chung
Ngày 31/10/N thanh toán 150.000 bằng Vốn vay chung
Ngày 31/12/N thanh toán 100.000 bằng Vốn vay chung

- Chi phí đào tạo nhân viên vận hành thiết bị của nhà xưởng mới : 15.000
Thanh toán ngày 25/12/N bằng nguốn vốn tự có của Công ty

Để thực hiện xây dựng nhà xưởng, trong năm N Công ty có các khoản vốn vay như sau :
Vay riêng 600.000 lãi suất 12%/1 năm, vay trong 1 năm, nhận tiền vay 31/1/N, lãi vay được trả vào cuối kỳ hàng tháng. Số vốn này được sử dụng riêng cho việc xây nhà xưởng. Số vốn còn thừa tạm thời được đầu tư với mức lãi suất 8%/1 năm và được trả hàng tháng.
Vay chung :
+ Vay 500.000, lãi suất 10%/1 năm, vay trong 3 năm, nhận tiền vay 31/3/N.
+ Vay 400.000 lãisuất 11%/1 năm, vay trong 3 năm, nhận tiền vay 30/9/N.
Nhà xưởng hoànthành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 1/1/N+1.
Yêu cầu :
1.Xác định chi phí đi vay được vốn hóa vào giá gốc của nhà xưởng theo IAS 23?
2.Xác định nguyên giá ghi nhận ban đầu đối với nhà xưởng theo IAS 16 ?
 

Trang250899

New Member
Hội viên mới
B đã làm bài này ra sao ?
1.: chi phí đi vay sẽ được vốn hóa khi thỏa mãn đủ 3 điều kiện sau:
Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh;
Phát sinh chi phí đi vay;
Những hoạt động đang diễn ra cần thiết cho việc chuẩn bị tài sản cho mục đích bán hoặc sử dụng.
Các khoản chi phí đi vay riêng
Được vốn hóa vào xây dựng nhà xưởng được ghi nhận kể từ khi công ty sử dụng khoản vay đó
Thời điểm vốn hóa 31/1/N
Thời điểm dừng vốn hóa 1/1/N+1
Công ty đã vay 600000 với lãi suất là 12%/ năm kể từ ngày 31/1/N
Ngày 31/1/N sử dụng 300000
Ngày 31/3/N sử dụng 150000
Ngày 31/5/N sử dụng 150000
Như vậy trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/N đến 31/3/N số vốn còn thừa tạm thời là 300000
Và từ ngày 31/3/N đến 31/5/N số vốn còn thừa tạm thời là 150000 sẽ được đem đi đầu tư với mức lãi suất là 8%/ năm và trả theo tháng
Chi phí đi vay mà công ty phải trả vốn hóa vào nhà xây dựng nhà xưởng là
600000×12%×11/12=66000
Khoản giảm trừ vốn hóa
300000×8%×2/12+150000×8%×2/12=6000
Vậy chi phí đi vay riêng được vốn hóa vào xây dựng nhà xưởng là 66000-6000=60000
 

Trang250899

New Member
Hội viên mới
1.: chi phí đi vay sẽ được vốn hóa khi thỏa mãn đủ 3 điều kiện sau:
Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh;
Phát sinh chi phí đi vay;
Những hoạt động đang diễn ra cần thiết cho việc chuẩn bị tài sản cho mục đích bán hoặc sử dụng.
Các khoản chi phí đi vay riêng
Được vốn hóa vào xây dựng nhà xưởng được ghi nhận kể từ khi công ty sử dụng khoản vay đó
Thời điểm vốn hóa 31/1/N
Thời điểm dừng vốn hóa 1/1/N+1
Công ty đã vay 600000 với lãi suất là 12%/ năm kể từ ngày 31/1/N
Ngày 31/1/N sử dụng 300000
Ngày 31/3/N sử dụng 150000
Ngày 31/5/N sử dụng 150000
Như vậy trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/N đến 31/3/N số vốn còn thừa tạm thời là 300000
Và từ ngày 31/3/N đến 31/5/N số vốn còn thừa tạm thời là 150000 sẽ được đem đi đầu tư với mức lãi suất là 8%/ năm và trả theo tháng
Chi phí đi vay mà công ty phải trả vốn hóa vào nhà xây dựng nhà xưởng là
600000×12%×11/12=66000
Khoản giảm trừ vốn hóa
300000×8%×2/12+150000×8%×2/12=6000
Vậy chi phí đi vay riêng được vốn hóa vào xây dựng nhà xưởng là 66000-6000=60000
1.: chi phí đi vay sẽ được vốn hóa khi thỏa mãn đủ 3 điều kiện sau:
Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh;
Phát sinh chi phí đi vay;
Những hoạt động đang diễn ra cần thiết cho việc chuẩn bị tài sản cho mục đích bán hoặc sử dụng.
Các khoản chi phí đi vay riêng
Được vốn hóa vào xây dựng nhà xưởng được ghi nhận kể từ khi công ty sử dụng khoản vay đó
Thời điểm vốn hóa 31/1/N
Thời điểm dừng vốn hóa 1/1/N+1
Công ty đã vay 600000 với lãi suất là 12%/ năm kể từ ngày 31/1/N
Ngày 31/1/N sử dụng 300000
Ngày 31/3/N sử dụng 150000
Ngày 31/5/N sử dụng 150000
Như vậy trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/N đến 31/3/N số vốn còn thừa tạm thời là 300000
Và từ ngày 31/3/N đến 31/5/N số vốn còn thừa tạm thời là 150000 sẽ được đem đi đầu tư với mức lãi suất là 8%/ năm và trả theo tháng
Chi phí đi vay mà công ty phải trả vốn hóa vào nhà xây dựng nhà xưởng là
600000×12%×11/12=66000
Khoản giảm trừ vốn hóa
300000×8%×2/12+150000×8%×2/12=6000
Vậy chi phí đi vay riêng được vốn hóa vào xây dựng nhà xưởng là 66000-6000=60000
B đã làm bài này ra sao ?
Mik làm như thế nhưng chưa biết đúng sai và ý 2 làm như thế nào
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top