Trắc nghiệm chương 30: giao dịch nội bộ trong tập đoàn - lập và trình bày BCTC HN 7

Đan Thy

Member
Hội viên mới
62. Công ty M sở hữu 80% cổ phần của công ty C. Trong năm tài chính, công
ty M cho công ty C vay 2 tỷ đồng. Chi phí tài chính dồn tích đến cuối kỳ kế
toán là 200 triệu đồng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Bút toán
điều chỉnh sẽ làm lợi ích bên không nắm quyền kiểm soát
Giảm 0.04 tỷ đồng
Tăng 0.032 tỷ đồng
Giảm 0.032 tỷ đồng
Tăng 0.04 tỷ đồng

63. Công ty M sở hữu 100% cổ phần của công ty C. Trong năm tài chính, công
ty M bán lô hàng tồn kho có giá vốn 10 tỷ đồng, giá bán 12 tỷ đồng cho C (C
bán ra ngoài toàn bộ). Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Bút toán
điều chỉnh sẽ làm
Doanh thu hợp nhất giảm 10 tỷ đồng
Giá vốn hợp nhất giảm 12 tỷ đồng
Hàng tồn kho hợp nhất tăng 2 tỷ đồng
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế giảm 2 tỷ đồng

64. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lợi ích của bên không nắm
quyền kiểm soát trong giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ bán cho công ty con
Nếu công ty mẹ chiếm 100% tỷ lệ biểu quyết, không tồn tại lợi ích của bên không
nắm quyền kiểm soát
Giao dịch chiều ngược luôn ảnh hưởng đến lợi ích của bên không nắm quyền kiểm
soát
Giao dịch chiều xuôi không có ảnh hưởng đến lợi ích của bên không nắm quyền
kiểm soát

Tất cả đều đúng

65. Khi công ty mẹ bán hàng tồn kho cho công ty con kỳ trước, và công ty
con đã bán toàn bộ hàng tồn kho ra bên ngoài trong kỳ này, phát biểu nào
sau đây là đúng
Không cần phải lập bút toán điều chỉnh
Chỉ cần lập bút toán điều chỉnh tăng hàng tồn kho do lãi nội bộ đầu kỳ
Chỉ cần lập bút toán điều chỉnh cho doanh thu nội bộ đầu kỳ
Tất cả đều sai

66. Trong năm tài chính, công ty mẹ (sở hữu toàn bộ công ty con) bán cho
công ty con 1 lô hàng tồn kho được mua với giá 200 triệu đồng với giá 280
triệu đồng. Công ty con đã thanh toán toàn bộ, và bán ra bên ngoài 40% số
lượng lô hàng. Bút toán loại bỏ giao dịch nội bộ làm doanh thu hợp nhất
Giảm 80 triệu đồng
Giảm 132 triệu đồng
Giảm 200 triệu đồng
Giảm 280 triệu đồng

67. Phát biểu nào là sai khi nói về giá trị của giao dịch hàng tồn kho chiều
xuôi
Đối với giao dịch phát sinh trong kỳ thì loại bỏ toàn bộ lãi nội bộ chưa thực hiện
Đối với giao dịch phát sinh trong kỳ thì loại bỏ toàn bộ lãi nội bộ
Đối với giao dịch phát sinh trong kỳ thì loại bỏ toàn bộ giá vốn nội bộ
Đối với giao dịch phát sinh trong kỳ thì loại bỏ toàn bộ doanh thu nội bộ

68. Năm N1, Công ty mẹ bán hàng hóa giá gốc 80, giá bán 100 cho công ty
con. Giao dịch đã hoàn thành, hàng còn trong kho công ty con 100% vào cuối
năm N1, thuế suất thuế TNDN 20%. Năm N2, hàng mua của công ty mẹ tồn
năm N1 đã bán hết ra bên ngoài. Bút toán loại trừ khi lập BCTC hợp nhất năm
N2, ghi:
Nợ Lợi nhuận chưa PP kỳ trước: 20
Có Giá vốn hàng bán 20
Nợ Chi phí thuế TNHL: 4
Có Lợi nhuận chưa PP kỳ trước 4

Chỉ có câu a là sai.
Nợ Lợi nhuận chưa PP kỳ trước: 16
Nợ Chi phí thuế TNHL: 4
Có Giá vốn hàng bán 20
Nợ Lợi nhuận chưa PP kỳ trước: 20
Có Giá vốn hàng bán 20

69. Chọn câu phát biểu Đúng:
Giao dịch nội bộ trong tập đoàn là giao dịch giữa công ty mẹ và các đơn vị phụ
thuộc có tổ chức kế toán riêng
Lợi nhuận chưa thực hiện được tính giống nhau dù là giao dịch theo chiều ngược
hay theo chiều xuôi.

Giao dịch bán hàng nội bộ trong tập đoàn kỳ trước không ảnh hưởng đến các chỉ
tiêu được trình bày trên BCTCHN kỳ này
Giao dịch bán hàng trong tập đoàn luôn làm phát sinh tài sản thuế hoãn lại

70. Khi lập báo cáo hợp nhất giữa công ty mẹ và công ty con, sự khác biệt
trong xử lý giao dịch nội bộ chiều ngược và chiều xuôi là
Điều chỉnh tài sản
Điều chỉnh lợi ích bên không nắm quyền kiểm soát
Điều chỉnh tỷ lệ chưa thực hiện
Tất cả đều đúng (hên xui sai)

71. Chọn câu phát biểu sai:
Giao dịch nội bộ ngang hàng là các giao dịch mà bên bán là công ty mẹ cấp 2, bên
mua là công ty mẹ cấp 2 trong cùng tập đoàn.
Giao dịch nội bộ ngang hàng là các giao dịch mà bên bán là công ty mẹ cấp 2, bên
mua là công ty mẹ cấp 1 trong cùng tập đoàn.

Giao dịch nội bộ xuôi chiều (thuận chiều) là các giao dịch mà bên bán là công ty
mẹ, bên mua là công ty con trong cùng tập đoàn
Giao dịch nội bộ ngược chiều là các giao dịch mà bên bán là công ty con, bên mua
là công ty mẹ trong cùng tập đoàn.

72. Khi công ty con bán hàng tồn kho cho công ty mẹ kỳ trước, và
công ty mẹ đã bán toàn bộ hàng tồn kho ra bên ngoài trong kỳ này,
phát biểu nào sau đây là đúng
Không cần phải lập bút toán điều chỉnh
Chỉ cần lập bút toán điều chỉnh cho doanh thu nội bộ đầu kỳ
Chỉ cần lập bút toán điều chỉnh tăng hàng tồn kho do lãi nội bộ đầu kỳ
Tất cả đều sai
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top