Phần IV: Kỹ Thuật Phân Tích Rủi Ro Định Lượng - Phân Tích Nhạy Cảm (Sensitivity Analysis) ở doanh nghiệp thương mại bán lẻ.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
1. Quy trình phân tích Phân tích nhạy cảm (Sensitivity Analysis) ở doanh nghiệp thương mại bán lẻ

Phân tích nhạy cảm (Sensitivity Analysis) có thể được áp dụng trong doanh nghiệp thương mại bán lẻ để đo lường tác động của biến động trong các yếu tố quan trọng đối với mục tiêu kinh doanh. Dưới đây là quy trình phân tích Phân tích nhạy cảm (Sensitivity Analysis) trong ngữ cảnh doanh nghiệp thương mại bán lẻ:
 • Xác Định Mục Tiêu Phân Tích: Xác định mục tiêu cụ thể của phân tích nhạy cảm, chẳng hạn như tối ưu hóa lợi nhuận, tăng cường doanh số bán hàng, hay giảm rủi ro.
 • Lựa Chọn Biến Đầu Vào Quan Trọng: Xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến mục tiêu, chẳng hạn như giá cả sản phẩm, chi phí quảng cáo, tồn kho, hoặc chi phí vận chuyển.
 • Xác Định Phạm Vi Biến Động: Xác định phạm vi biến động của các biến đầu vào. Điều này bao gồm việc xác định giá trị ban đầu và giả định về mức độ biến động có thể xảy ra.
 • Xây Dựng Mô Hình Phân Tích: Xây dựng mô hình hoặc sử dụng dữ liệu lịch sử để tạo ra một mô hình kinh doanh. Mô hình này sẽ được sử dụng để thực hiện phân tích nhạy cảm.
 • Thực Hiện Phân Tích Nhạy Cảm: Thực hiện phân tích nhạy cảm bằng cách thay đổi giá trị của các biến đầu vào một cách đồng thời hoặc tuần tự và theo dõi sự ảnh hưởng lên mục tiêu kinh doanh.
 • Đánh Giá Tương Tác Giữa Các Biến: Xem xét tương tác giữa các biến đầu vào để hiểu rõ hơn về cách chúng có thể ảnh hưởng đến nhau. Điều này giúp đưa ra quyết định chiến lược toàn diện hơn.
 • Đánh Giá Các Kịch Bản Khác Nhau: Áp dụng các kịch bản khác nhau để thấy rõ những tác động của biến động trong các yếu tố quan trọng đối với mục tiêu kinh doanh.
 • Phân Loại Độ Nhạy Cảm: Phân loại độ nhạy cảm của các biến đầu vào để xác định xem biến nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với mục tiêu kinh doanh.
 • Xác Định Các Chiến Lược Giải Pháp: Dựa trên kết quả phân tích nhạy cảm, xác định các chiến lược giải pháp để giảm rủi ro hoặc tối ưu hóa mục tiêu kinh doanh.
 • Liên Tục Cập Nhật và Theo Dõi: Liên tục cập nhật phân tích nhạy cảm khi có thêm thông tin mới, khi điều kiện thị trường thay đổi, để đảm bảo sự hiểu rõ và đáp ứng nhanh chóng đối với biến động.
 • Tương Tác Với Nhóm Quản Lý và Chuyên Gia Ngành: Tương tác thường xuyên với nhóm quản lý và chuyên gia ngành để đảm bảo rằng phân tích nhạy cảm được tích hợp vào quá trình ra quyết định.
Phân tích nhạy cảm cung cấp thông tin quan trọng để doanh nghiệp thương mại bán lẻ có thể hiểu rõ hơn về tác động của biến động trong môi trường kinh doanh và đưa ra chiến lược phản ứng linh hoạt và hiệu quả.

2. Ví dụ phân tích Phân tích nhạy cảm (Sensitivity Analysis) ở doanh nghiệp thương mại bán lẻ

Dưới đây là một ví dụ với số liệu phân tích Sensitivity Analysis trong doanh nghiệp thương mại bán lẻ, cùng với các giải pháp:

Ví dụ : Phân Tích Giá Sản Phẩm và Doanh Số Bán Hàng

Mục Tiêu: Tối ưu hóa lợi nhuận từ bán hàng.
Biến Đầu Vào:
 • Giá Bán (USD/đơn vị): 50 - 100 USD
 • Số Lượng Đơn Đặt Hàng (thousands): 10 - 50 đơn hàng
Mô Hình Kinh Doanh Ban Đầu:
 • Giá Bán: 70 USD/đơn vị
 • Số Lượng Đơn Đặt Hàng: 30,000 đơn hàng
 • Doanh Thu = Giá Bán x Số Lượng Đơn Đặt Hàng
 • Chi Phí = 30% Doanh Thu
 • Lợi Nhuận = Doanh Thu - Chi Phí
Kết Quả Ban Đầu:
 • Doanh Thu: 70 USD x 30,000 = 2,100,000 USD
 • Chi Phí: 0.3 x 2,100,000 = 630,000 USD
 • Lợi Nhuận: 2,100,000 - 630,000 = 1,470,000 USD
Phân Tích Nhạy Cảm: Đánh giá tác động của biến động trong giá bán và số lượng đơn đặt hàng đối với lợi nhuận.

Giải Pháp:
Đối Với Giá Bán:
Nếu tăng giá lên 80 USD/đơn vị:
 • Doanh Thu tăng lên 80 USD x 30,000 = 2,400,000 USD.
 • Lợi Nhuận = 2,400,000 - 0.3 x 2,400,000 = 1,680,000 USD.
Nếu giảm giá xuống 60 USD/đơn vị:
 • Doanh Thu giảm xuống 60 USD x 30,000 = 1,800,000 USD.
 • Lợi Nhuận = 1,800,000 - 0.3 x 1,800,000 = 1,260,000 USD.
Giải Pháp: Xác định mức giá tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận, có thể là giữ nguyên hoặc điều chỉnh giảm/giữa giữa mức giá hiện tại và giá tối ưu.

Đối Với Số Lượng Đơn Đặt Hàng:
Nếu tăng số lượng đơn đặt hàng lên 40,000:
 • Doanh Thu tăng lên 70 USD x 40,000 = 2,800,000 USD.
 • Lợi Nhuận = 2,800,000 - 0.3 x 2,800,000 = 1,960,000 USD.
Nếu giảm số lượng đơn đặt hàng xuống 20,000:
 • Doanh Thu giảm xuống 70 USD x 20,000 = 1,400,000 USD.
 • Lợi Nhuận = 1,400,000 - 0.3 x 1,400,000 = 980,000 USD.
Giải Pháp: Điều chỉnh kế hoạch marketing để tăng số lượng đơn đặt hàng hoặc giữa giảm/giữa giữa số lượng hiện tại và số lượng tối ưu.

Phân tích nhạy cảm giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên hiểu biết sâu sắc về cách biến động trong giá và số lượng đơn đặt hàng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các giải pháp đề xuất có thể giúp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu lợi nhuận mong muốn.

3. Bài tập phân tích Sensitivity Analysis cho doanh nghiệp thương mại bán lẻ.

Dưới đây là một số bài tập phân tích Sensitivity Analysis cho doanh nghiệp thương mại bán lẻ:
Bài Tập 1: Ưu Đãi và Khuyến Mãi

Mục Tiêu: Tối ưu hóa doanh số bán hàng và lợi nhuận từ chiến lược ưu đãi và khuyến mãi.
Biến Đầu Vào:
 • Số lượng ưu đãi và khuyến mãi.
 • Tổng doanh số bán hàng.
Yêu Cầu:
 • Thực hiện phân tích nhạy cảm để xem xét tác động của biến động trong số lượng ưu đãi và khuyến mãi đối với tổng doanh số bán hàng và lợi nhuận.
 • Xác định ngưỡng tối ưu của số lượng ưu đãi và khuyến mãi để tối đa hóa lợi nhuận.
Bài Tập 2: Chi Phí Vận Chuyển
Mục Tiêu: Giảm chi phí vận chuyển và tối ưu hóa quy trình loại bỏ lãng phí không cần thiết.
Biến Đầu Vào:
 • Chi phí vận chuyển (USD/đơn đặt hàng).
 • Số lượng đơn đặt hàng.
Yêu Cầu:
 • Thực hiện phân tích nhạy cảm để đánh giá tác động của biến động trong chi phí vận chuyển đối với lợi nhuận.
 • Đề xuất chiến lược để giảm chi phí vận chuyển và tối ưu hóa mô hình vận chuyển.
Bài Tập 3: Thời Gian Phục Vụ Khách Hàng
Mục Tiêu: Tối ưu hóa thời gian phục vụ khách hàng để tăng sự hài lòng và doanh số bán hàng.
Biến Đầu Vào:
 • Thời gian phục vụ khách hàng (phút/đơn đặt hàng).
 • Số lượng đơn đặt hàng.
Yêu Cầu:
 • Thực hiện phân tích nhạy cảm để đánh giá tác động của biến động trong thời gian phục vụ đối với sự hài lòng của khách hàng và doanh số bán hàng.
 • Đề xuất các biện pháp để giảm thời gian phục vụ và tăng sự hài lòng của khách hàng.
Bài Tập 4: Chi Phí Lưu Trữ Tồn Kho
Mục Tiêu: Giảm chi phí lưu trữ tồn kho và tối ưu hóa quản lý tồn kho.
Biến Đầu Vào:
 • Số lượng tồn kho.
 • Chi phí lưu trữ tồn kho.
Yêu Cầu:
 • Thực hiện phân tích nhạy cảm để đánh giá tác động của biến động trong lượng tồn kho đối với chi phí và lợi nhuận.
 • Đề xuất chiến lược giảm tồn kho thông minh và tối ưu hóa quy trình lưu trữ.
Bài Tập 5: Giá Cả Sản Phẩm và Số Lượng Đơn Đặt Hàng
Mục Tiêu: Tối ưu hóa lợi nhuận từ việc đặt giá và quản lý số lượng đơn đặt hàng.
Biến Đầu Vào:
 • Giá bán (USD/đơn vị).
 • Số lượng đơn đặt hàng.
Yêu Cầu:
 • Thực hiện phân tích nhạy cảm để đánh giá tác động của biến động trong giá bán và số lượng đơn đặt hàng đối với lợi nhuận.
 • Xác định mức giá và số lượng đơn đặt hàng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận.
Các bài tập trên cung cấp cơ hội để áp dụng phân tích nhạy cảm vào các tình huống cụ thể trong doanh nghiệp thương mại bán lẻ và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên tác động của biến động trong các yếu tố quan trọng.

4. Một số kinh nghiệm khi phân tích Phân tích nhạy cảm (Sensitivity Analysis) ở doanh nghiệp thương mại bán lẻ
Khi phân tích Sensitivity Analysis trong doanh nghiệp thương mại bán lẻ, có một số kinh nghiệm quan trọng mà bạn có thể xem xét:
 • Xác Định Các Biến Quan Trọng: Xác định rõ các yếu tố quan trọng nhất đối với mục tiêu kinh doanh của bạn, chẳng hạn như giá cả, chi phí quảng cáo, tồn kho, và thời gian phục vụ. Tìm hiểu rõ về cách biến động trong các yếu tố này ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.
 • Điều Chỉnh Phạm Vi Biến Động: Điều chỉnh phạm vi biến động cho các biến đầu vào. Xác định giá trị cực đại và cực tiểu có thể xảy ra để đảm bảo phân tích nhạy cảm thực sự hữu ích và thực tế.
 • Sử Dụng Dữ Liệu Thực Tế: Sử dụng dữ liệu thực tế hoặc ước lượng có cơ sở để xây dựng mô hình. Dữ liệu chính xác là chìa khóa để có kết quả phân tích nhạy cảm chính xác và hữu ích.
 • Tạo Các Kịch Bản Khác Nhau: Tạo ra các kịch bản khác nhau để đánh giá tác động của biến động trong các yếu tố khác nhau đối với mục tiêu kinh doanh. Điều này giúp bạn chuẩn bị cho nhiều tình huống và đưa ra quyết định linh hoạt.
 • Tìm Hiểu Tương Tác Các Biến: Nắm vững tương tác giữa các biến đầu vào để hiểu rõ hơn về cách chúng có thể tác động lẫn nhau. Điều này giúp tránh những dự đoán đơn giản và hiểu rõ hơn về mức độ phức tạp trong hệ thống.
 • Đánh Giá Độ Nhạy Cảm Của Các Biến: Phân loại độ nhạy cảm của các biến để xác định xem biến nào có tác động lớn nhất đối với mục tiêu kinh doanh. Điều này giúp định rõ ưu tiên trong việc quản lý và kiểm soát các yếu tố quan trọng.
 • Liên Tục Theo Dõi và Cập Nhật: Liên tục theo dõi và cập nhật phân tích nhạy cảm khi có thêm thông tin mới, thay đổi trong môi trường kinh doanh hoặc chiến lược của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt và thích nghi với biến động.
 • Tham Gia Đội Ngũ Quản Lý và Chuyên Gia Ngành: Tương tác thường xuyên với đội ngũ quản lý và chuyên gia ngành để đảm bảo rằng phân tích nhạy cảm được hiểu đúng và tích hợp vào quyết định chiến lược.
 • Tạo Chiến Lược Đối Ứng: Dựa vào kết quả của phân tích, xây dựng chiến lược đối ứng để giảm rủi ro và tối ưu hóa kết quả kinh doanh trong các điều kiện biến động.
 • Sử Dụng Công Cụ Phân Tích Hiệu Quả: Sử dụng các công cụ và phần mềm phân tích nhạy cảm hiệu quả để giảm thời gian và công sức trong quá trình phân tích.
Bằng cách áp dụng những kinh nghiệm trên, doanh nghiệp thương mại bán lẻ có thể thúc đẩy khả năng đưa ra quyết định chiến lược thông minh và hiệu quả.

Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top