Phần 2: Kỹ thuật phân tích rủi ro định tính: Phân tích Structured What-If Technique ở doanh nghiệp sản xuất hàng loạt.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
1. Quy trình phân tích Structured What-If Technique ở doanh nghiệp sản xuất hàng loạt.

Quy trình phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) trong doanh nghiệp sản xuất hàng loạt có thể được thực hiện theo các bước sau:
 • Xác Định Mục Tiêu Phân Tích: Xác định mục tiêu chính của quá trình phân tích, có thể liên quan đến quy trình sản xuất, hiệu suất, chất lượng sản phẩm, hoặc chi phí.
 • Xác Định Các Yếu Tố Rủi Ro và Biến Đổi: Xác định các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến sản xuất hàng loạt, chẳng hạn như sự cố trong quy trình, thay đổi nhu cầu thị trường, hay thậm chí là biến động trong nguồn cung ứng.
 • Xây Dựng Câu Hỏi "What-If": Phát triển các câu hỏi "What if" cụ thể liên quan đến sản xuất hàng loạt. Điều này có thể bao gồm các biến đổi trong quy trình sản xuất, thay đổi trong nguyên liệu, hay sự cố kỹ thuật.
 • Tổ Chức Phiên Thảo Luận: Tổ chức phiên thảo luận với các chuyên gia từ các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp, bao gồm quản lý sản xuất, chất lượng, kỹ thuật, và tài chính. Đảm bảo sự đại diện đầy đủ của các bên liên quan.
 • Đánh Giá Tác Động và Rủi Ro: Đánh giá tác động của các biến đổi được giả định đối với sản xuất hàng loạt. Đồng thời, xác định rủi ro và cơ hội có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất.
 • Ghi Chép và Phân Loại Kết Quả: Ghi chép kết quả của quá trình phân tích và phân loại chúng dựa trên mức độ ảnh hưởng và mức độ quan trọng đối với mục tiêu sản xuất hàng loạt.
 • Đề Xuất Biện Pháp Phòng Ngừa và Quản Lý Rủi Ro: Dựa trên đánh giá, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro để giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng cơ hội tích cực.
 • Đánh Giá Tính Khả Thi và Chi Phí: Đánh giá tính khả thi của các biện pháp đề xuất, bao gồm cả chi phí triển khai và lợi ích dự kiến. Điều này giúp quyết định xem liệu các biện pháp đó có thực sự hữu ích hay không.
 • Liên Tục Cập Nhật và Theo Dõi: Liên tục cập nhật quá trình phân tích để đảm bảo nó vẫn phản ánh sự biến động trong môi trường sản xuất hàng loạt. Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các biện pháp phòng ngừa.
Lưu ý rằng quy trình này có thể phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp và ngành công nghiệp sản xuất. Để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả, nên tham gia các bên liên quan chính và sử dụng thông tin cụ thể của doanh nghiệp.

2. Ví dụ phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) ở doanh nghiệp sản xuất hàng loạt.

Để minh họa cách phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) có thể được sử dụng trong một doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, hãy xem xét một ví dụ về việc đánh giá tác động của thay đổi trong quá trình sản xuất. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xem xét ảnh hưởng của việc thay đổi quy trình sản xuất lên hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ví dụ: Thay Đổi Quy Trình Sản Xuất
 • Dữ Liệu Ban Đầu:
  • Doanh nghiệp sản xuất hàng loạt sản phẩm A.
  • Hiện tại, quy trình sản xuất mất 8 giờ để hoàn thành một đơn đặt hàng.
  • Chi phí sản xuất mỗi đơn hàng là 100 đơn vị tiền tệ (VND).
 • Các Biến Quan Trọng:
  • Thời gian sản xuất (giờ).
  • Chi phí sản xuất (VND).
 • Kịch Bản What-If:
  • Kịch Bản 1: Giảm thời gian sản xuất từ 8 giờ xuống 6 giờ.
  • Kịch Bản 2: Tăng chi phí sản xuất từ 100 VND lên 120 VND.
 • Tiêu Chí Đánh Giá:
  • Tiêu Chí 1: Hiệu suất (số lượng sản phẩm hoàn thành trên giờ).
  • Tiêu Chí 2: Lợi nhuận (doanh thu từ bán hàng trừ chi phí sản xuất).
 • Tính Toán và Phân Tích:
  • Kịch Bản 1:
   • Thời gian sản xuất: 6 giờ.
   • Sản lượng: 8 / 6 = 1.33 đơn hàng/giờ.
   • Lợi nhuận: (1.33 * 100) VND = 133 VND/giờ.
  • Kịch Bản 2:
   • Chi phí sản xuất: 120 VND.
   • Lợi nhuận: (8 / 8 * (100 - 120)) VND = -20 VND/giờ (âm do chi phí tăng).
 • Đánh Giá Nhóm:
  • Tổ chức phiên gặp nhóm để thảo luận về các kịch bản và đánh giá ảnh hưởng của chúng.
  • Nhận xét: Kịch Bản 1 có thể tăng hiệu suất nhưng có thể gây ra áp lực lớn hơn cho nhân viên. Kịch Bản 2 có thể dẫn đến giảm lợi nhuận.
 • Phản Hồi và Điều Chỉnh:
  • Dựa trên phản hồi từ nhóm, điều chỉnh các kịch bản và xem xét các yếu tố khác như nhân sự, chất lượng sản phẩm, và chiến lược giá cả.
Quá trình này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách SWIFT có thể được sử dụng để đánh giá tác động của các thay đổi trong quá trình sản xuất và làm thế nào nhóm quyết định điều chỉnh chiến lược để đạt được kết quả tối ưu cho doanh nghiệp.

3. Một số tình huồng và giải pháp khi phân tích Structured What-If Technique ở doanh nghiệp sản xuất hàng loạt.

Dưới đây là một số ví dụ về cách phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) có thể được áp dụng trong doanh nghiệp sản xuất hàng loạt:

3.1. Tình huống 1: Biến Động Trong Nhu Cầu Thị Trường:
 • Mục Tiêu Phân Tích: Đánh giá tác động của biến động nhu cầu thị trường đối với quy trình sản xuất hàng loạt.
 • Câu Hỏi "What if": "What if" nhu cầu thị trường tăng đột ngột hoặc giảm sút? Làm thế nào sản xuất hàng loạt có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu mới?
 • Hướng Xử Lý:
  • Dự Trữ Linh Hoạt: Duy trì một dự trữ linh hoạt để có thể điều chỉnh sản xuất theo biến động nhu cầu.
  • Theo Dõi Thị Trường: Tăng cường theo dõi thị trường để dự đoán các biến động nhu cầu trước và có kế hoạch sẵn sàng.
3.2. Tình huống 2: Thay Đổi Nguyên Liệu Chính:
 • Mục Tiêu Phân Tích: Đánh giá tác động của thay đổi trong nguồn cung ứng hoặc chất lượng nguyên liệu chính.
 • Câu Hỏi "What if": "What if" chất lượng nguyên liệu giảm đột ngột hoặc giá tăng? Làm thế nào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và hiệu suất sản xuất?
 • Hướng Xử Lý:
  • Đối Tác Đa Nguồn: Phát triển mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp nguyên liệu để giảm thiểu tác động của sự thay đổi từ một nguồn cung ứng duy nhất.
  • Kiểm Soát Chất Lượng: Tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.
3.3. Tình huống 3: Sự Cố Trong Quy Trình Sản Xuất:
 • Mục Tiêu Phân Tích: Đánh giá tác động của sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn trong quy trình sản xuất.
 • Câu Hỏi "What if": "What if" có một sự cố trong dây chuyền sản xuất hoặc một máy móc quan trọng bị hỏng? Làm thế nào để duy trì hoạt động sản xuất?
 • Hướng Xử Lý:
  • Dự Trữ Phòng Ngừa: Xây dựng kế hoạch dự trữ và phòng ngừa để giảm thiểu tác động của sự cố.
  • Bảo Dưỡng Định Kỳ: Thực hiện lịch trình bảo dưỡng định kỳ để giảm nguy cơ sự cố và duy trì hiệu suất máy móc.
3.4. Tình huống 4: Biến Động Giá Năng Lượng:
 • Mục Tiêu Phân Tích: Đánh giá tác động của biến động giá năng lượng đối với chi phí sản xuất.
 • Câu Hỏi "What if": "What if" giá năng lượng tăng mạnh? Làm thế nào để tối ưu hóa sử dụng năng lượng và giảm chi phí sản xuất?
 • Hướng Xử Lý:
  • Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Năng Lượng: Thực hiện các biện pháp để tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của thiết bị và quy trình sản xuất.
  • Đầu Tư vào Năng Lượng Tiếp Tục: Xem xét việc đầu tư vào các công nghệ và quy trình tiết kiệm năng lượng để giảm tác động của biến động giá năng lượng.
3.5. Tình huống 5: Thay Đổi Trong Chuỗi Cung Ứng:
 • Mục Tiêu Phân Tích: Đánh giá tác động của thay đổi trong chuỗi cung ứng đối với khả năng sản xuất và thời gian giao hàng.
 • Câu Hỏi "What if": "What if" có sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng hoặc thay đổi nhà cung ứng chính? Làm thế nào để duy trì linh hoạt trong sản xuất?
 • Hướng Xử Lý:
  • Phân Tán Chuỗi Cung Ứng: Duy trì mối quan hệ với nhiều nhà cung ứng và phân tán nguồn cung ứng để giảm rủi ro.
  • Xây Dựng Dự Trữ: Tạo các kho dự trữ chiến lược để giảm tác động của sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng.
3.6. Tình huống 6: Chính Sách Thuế và Hải Quan:
 • Mục Tiêu Phân Tích: Đánh giá tác động của thay đổi trong chính sách thuế và hải quan đối với chi phí sản xuất và xuất khẩu.
 • Câu Hỏi "What if": "What if" thuế xuất khẩu tăng lên hoặc có thay đổi trong quy định hải quan? Làm thế nào để quản lý chi phí và thời gian xuất khẩu?
 • Hướng Xử Lý:
  • Tối Ưu Hóa Quy Trình Hải Quan: Tối ưu hóa quy trình hải quan để giảm thời gian và chi phí xuất khẩu.
  • Tư Cách Thuế: Xem xét tư cách thuế và chiến lược tài chính để giảm tác động của thay đổi trong chính sách thuế.
Những tình huống trên chỉ là một số hay xảy ra và tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp, có thể có nhiều biến thay đổi khác được xem xét trong quá trình phân tích SWIFT. Những hướng xử lý trên chỉ là một số ý tưởng và có thể phải được điều chỉnh tùy thuộc vào tình huống cụ thể của doanh nghiệp. Quan trọng nhất là duy trì sự linh hoạt và khả năng thích ứng để đối mặt với các thách thức trong quá trình sản xuất hàng loạt.

4. Một số bài tập phân tích Structured What-If Technique ở doanh nghiệp sản xuất hàng loạt.

Dưới đây là một số bài tập phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) liên quan đến doanh nghiệp sản xuất hàng loạt. Các bài tập này có thể giúp bạn huấn luyện kỹ năng phân tích rủi ro và chuẩn bị cho các tình huống thay đổi trong quá trình sản xuất. Hãy thử giải và xem xét cách bạn xử lý chúng:

Bài tập 1.Biến Động Nhu Cầu Thị Trường:
Bài Tập: Doanh nghiệp của bạn sản xuất các sản phẩm điện tử và đang thấy biến động lớn trong nhu cầu thị trường do sự ra đời của một đối thủ cạnh tranh mới. Sử dụng SWIFT để đánh giá tác động của biến động nhu cầu này đối với quy trình sản xuất hàng loạt của bạn. Đặt ra các câu hỏi "What if" liên quan đến sự gia tăng và giảm sút nhu cầu.

Bài tập 2.Thay Đổi Nguyên Liệu Chính:
Bài Tập: Một trong những nguyên liệu chính mà doanh nghiệp của bạn sử dụng đang phải đối mặt với các biến động giá và sự không chắc chắn về nguồn cung. Sử dụng SWIFT để đánh giá tác động của thay đổi này đối với quy trình sản xuất hàng loạt. Đặt ra các câu hỏi "What if" về sự biến động giá và sự cạnh tranh trong nguồn cung.

Bài tập 3.Sự Cố Trong Quy Trình Sản Xuất:
Bài Tập: Một máy sản xuất chính đang có dấu hiệu của lão hóa và có nguy cơ gặp sự cố trong tương lai gần. Sử dụng SWIFT để đánh giá tác động của sự cố có thể xảy ra đối với quy trình sản xuất hàng loạt. Đặt ra các câu hỏi "What if" liên quan đến sự cố máy móc và thời gian dừng sản xuất.

Bài tập 4.Biến Động Giá Năng Lượng:
Bài Tập: Do giá năng lượng tăng đột ngột, doanh nghiệp của bạn đang phải đối mặt với áp lực chi phí sản xuất. Sử dụng SWIFT để đánh giá tác động của biến động giá năng lượng đối với chi phí sản xuất hàng loạt. Đặt ra các câu hỏi "What if" về giá năng lượng và cách tối ưu hóa hiệu suất.

Bài tập 5.Thay Đổi Trong Chuỗi Cung Ứng:
Bài Tập: Một trong những nhà cung ứng chính của bạn đang phải đối mặt với vấn đề logisitics và có thể gây gián đoạn trong việc cung cấp nguyên liệu. Sử dụng SWIFT để đánh giá tác động của sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng đối với quy trình sản xuất hàng loạt. Đặt ra các câu hỏi "What if" về thay đổi nhà cung ứng và các biện pháp dự phòng.

Những bài tập này có thể giúp bạn áp dụng SWIFT trong môi trường sản xuất hàng loạt và nắm bắt các khía cạnh quan trọng của quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

5. Một số kinh nghiệm khi phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) ở doanh nghiệp sản xuất hàng loạt

Khi thực hiện phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) trong môi trường doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, có một số kinh nghiệm quan trọng mà bạn có thể xem xét:
 • Điều Tra và Thu Thập Dữ Liệu Chính Xác: Đảm bảo rằng bạn có dữ liệu đầy đủ và chính xác về quá trình sản xuất, chi phí, thời gian, và các yếu tố quan trọng khác. Dữ liệu chính xác là quan trọng để đảm bảo tính đáng tin cậy của kết quả phân tích.
 • Xác Định Rõ Mục Tiêu Phân Tích: Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho phân tích SWIFT. Điều này giúp định hình quá trình phân tích và đảm bảo rằng nó đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Liệt Kê và Ưu Tiên Các Biến Quan Trọng: Nhận diện và liệt kê các biến quan trọng mà bạn muốn đánh giá. Ưu tiên chúng theo mức độ ảnh hưởng và quan trọng đối với mục tiêu phân tích.
 • Tạo Các Kịch Bản Thực Tế và Khả Thi: Các kịch bản "what-if" cần phản ánh thực tế và khả thi từ góc độ sản xuất hàng loạt. Hãy đảm bảo rằng các thay đổi được đề xuất có thể thực hiện trong môi trường sản xuất thực tế.
 • Sử Dụng Mô Hình Hóa và Tính Toán: Sử dụng công cụ mô hình hóa và tính toán để hỗ trợ quá trình phân tích. Điều này có thể giúp dự đoán kết quả của các thay đổi và tăng tính chính xác của phân tích.
 • Thực Hiện Đánh Giá Nhóm Đa Nguyên Tắc: Kết hợp sự đa nguyên tắc trong việc thực hiện đánh giá nhóm. Điều này đảm bảo rằng sự đa dạng của quan điểm được tính đến, và các quyết định được đưa ra dựa trên sự hiểu biết đa chiều.
 • Liên Kết Phân Tích SWIFT với Chiến Lược Toàn Diện: Tích hợp kết quả của phân tích SWIFT vào chiến lược toàn diện của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra hỗ trợ các mục tiêu dài hạn và chiến lược của doanh nghiệp.
 • Điều Chỉnh Theo Phản Hồi và Biến Động Thị Trường: Cập nhật và điều chỉnh kịch bản "what-if" dựa trên phản hồi từ các phiên đánh giá và thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc ngành công nghiệp.
 • Kiểm Soát Rủi Ro và Cân Nhắc Tác Động Phụ: Đánh giá và kiểm soát rủi ro của các thay đổi đề xuất và xem xét tác động phụ có thể xuất hiện trong quá trình thực hiện.
 • Theo Dõi và Đánh Giá Hiệu Suất Thực Tế: Sau khi triển khai các thay đổi, theo dõi và đánh giá hiệu suất thực tế so với dự kiến. Điều này giúp học hỏi và điều chỉnh chiến lược trong tương lai.
Bằng cách áp dụng những kinh nghiệm này, doanh nghiệp có thể tận dụng SWIFT để đánh giá và tối ưu hóa quá trình sản xuất hàng loạt của mình.

Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top