Phần 1: Kỹ thuật phân tích rủi ro định tính the structured what-if technique (swift) analysis

Son.Tran

Member
Hội viên mới
1. The structured what-if technique (SWIFT) Analysis là gì

Structured What-If Technique (SWIFT) là một phương pháp được sử dụng trong phân tích rủi ro định tính. Phương pháp này giúp các tổ chức đánh giá và hiểu rõ các tác động của các yếu tố rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra. Dưới đây là mô tả tổng quan về SWIFT:
 • Đặc điểm chính:
  • SWIFT là một kỹ thuật đánh giá rủi ro tiềm ẩn bằng cách tạo ra các tình huống giả định hoặc các kịch bản "What-If" có cấu trúc.
  • Phương pháp này thường sử dụng một quy trình hệ thống để xác định và đánh giá các tác động của từng kịch bản.
 • Quá trình thực hiện:
  • Các chuyên gia và người quản lý tham gia vào quá trình đặt ra các câu hỏi "What-If" cụ thể liên quan đến các khía cạnh khác nhau của tổ chức, dự án hoặc quá trình.
  • Các câu hỏi có thể bao gồm "What if" về các biến đổi trong môi trường, thị trường, kỹ thuật, chính trị, hay các yếu tố rủi ro khác.
 • Ưu điểm:
  • SWIFT giúp các tổ chức tập trung vào các khả năng và biện pháp phòng tránh tiềm ẩn.
  • Nó tạo ra một phương tiện cấu trúc để thảo luận và đánh giá các tác động của các sự kiện tiềm ẩn.
 • Áp dụng:
  • SWIFT thường được sử dụng trong các lĩnh vực như quản lý dự án, quản lý rủi ro doanh nghiệp, và các ngữ cảnh khác đòi hỏi sự đánh giá rủi ro định tính.
 • Lưu ý rằng các chi tiết chi tiết và ứng dụng cụ thể của SWIFT có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và ngành nghề cụ thể. Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin chuyên ngành hoặc tài liệu liên quan.
2. Quy trình phân tích Structured What-If Technique.
Quy trình phân tích bằng Structured What-If Technique (SWIFT) thường bao gồm các bước sau đây:
 • Xác định Mục Tiêu Phân Tích: Xác định mục tiêu chính của quá trình phân tích. Điều này có thể liên quan đến dự án cụ thể, quá trình kinh doanh, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn muốn đánh giá rủi ro định tính.
 • Xác Định Các Yếu Tố Rủi Ro: Đề xuất và xác định các yếu tố rủi ro tiềm ẩn. Các yếu tố này có thể bao gồm các biến đổi trong môi trường kinh doanh, thị trường, chính trị, kỹ thuật, hoặc bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến mục tiêu phân tích.
 • Xây Dựng Câu Hỏi "What-If": Phát triển các câu hỏi "What if" cụ thể dựa trên các yếu tố rủi ro đã xác định. Các câu hỏi này nên tập trung vào các biến đổi có thể xảy ra và ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn.
 • Tổ Chức Phiên Thảo Luận: Tổ chức phiên thảo luận hoặc buổi làm việc với các chuyên gia và người quản lý để trả lời các câu hỏi "What if". Điều này có thể là quá trình thảo luận có cấu trúc với sự tham gia tích cực từ các bên liên quan.
 • Đánh Giá Tác Động: Đánh giá tác động của từng biến đổi được giả định đối với mục tiêu của bạn. Điều này có thể bao gồm việc xác định các rủi ro tiềm ẩn và cơ hội có thể phát sinh.
 • Ghi Nhận Kết Quả và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Ngừa: Ghi chép kết quả của quá trình phân tích và đề xuất các biện pháp phòng tránh hoặc quản lý rủi ro. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng kế hoạch hành động để xử lý các tình huống tiềm ẩn.
 • Đánh Giá và Cập Nhật: Đánh giá sự hiệu quả của biện pháp phòng tránh và cập nhật các kịch bản "What if" khi có thêm thông tin hoặc biến đổi trong môi trường kinh doanh.
Lưu ý rằng quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể và mục tiêu của phân tích. Ngoài ra, sự tham gia tích cực của các bên liên quan và chuyên gia là quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh quan trọng được xem xét.

3. Structured What-If Technique nên áp dụng cho loại hình doanh nghiệp nào?

Structured What-If Technique (SWIFT) có thể được áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong những bối cảnh nơi mà việc đánh giá rủi ro định tính và chuẩn bị cho các biến đổi tiềm ẩn là quan trọng. Dưới đây là một số lĩnh vực mà SWIFT có thể hữu ích:
 • Quản lý Dự Án: Đánh giá tác động của các biến đổi trong môi trường dự án, thay đổi kỹ thuật, hay các yếu tố khác đối với tiến độ và thành công của dự án.
 • Quản lý Rủi Ro Doanh Nghiệp: Đối diện với biến đổi trong môi trường kinh doanh, thị trường, và chính trị và đánh giá cách chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chiến Lược Kinh Doanh và Phát Triển: Đánh giá ảnh hưởng của các chiến lược kinh doanh và các quyết định chiến lược đối với môi trường kinh doanh và cơ hội tương lai.
 • Quản lý Rủi Ro Tài Chính: Đánh giá tác động của biến động thị trường tài chính, thay đổi lãi suất, hay các yếu tố tài chính khác đối với tình trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • Ngành Công Nghiệp Tài Chính: Trong ngành ngân hàng và tài chính, SWIFT có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro liên quan đến các giao dịch quốc tế và biến động trong thị trường tài chính toàn cầu.
 • Quản lý Chuỗi Cung Ứng: Đánh giá tác động của sự biến động trong chuỗi cung ứng đối với sản xuất, cung ứng, và khả năng đáp ứng nhanh chóng của doanh nghiệp.
 • Quản lý Dữ Liệu và An Ninh Thông Tin: Đánh giá rủi ro an ninh thông tin và tác động của các sự kiện an ninh hay mất mát dữ liệu đối với hoạt động kinh doanh.
Lưu ý rằng SWIFT có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi doanh nghiệp và lĩnh vực. Đối với mọi ứng dụng cụ thể, quan trọng là tìm hiểu rõ ngữ cảnh doanh nghiệp và xác định mục tiêu cụ thể của quá trình phân tích.

4. Điều kiện cần thiết khi Phân tích Structured What-If Technique.

Phân tích Structured What-If Technique (SWIFT) là một phương pháp nghiên cứu và phân tích chi tiết vấn đề thông qua việc đặt các câu hỏi "what-if" để đánh giá tác động của các yếu tố thay đổi. Dưới đây là một số điều kiện cần thiết khi thực hiện phân tích SWIFT:
 • Chuẩn Bị Đầy Đủ Dữ Liệu: Cần có dữ liệu đầy đủ và chính xác để hỗ trợ quá trình phân tích. Dữ liệu có thể liên quan đến các biến quan trọng và có thể bao gồm cả dữ liệu lịch sử và dự báo.
 • Định Rõ Mục Tiêu Phân Tích: Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể mà bạn muốn đạt được thông qua phân tích SWIFT. Điều này giúp hướng dẫn quá trình phân tích và đảm bảo rằng nó tập trung vào các khía cạnh quan trọng của vấn đề.
 • Xác Định Các Biến Quan Trọng: Nhận diện và chọn lọc các biến quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả của vấn đề. Điều này giúp giảm phức tạp của phân tích và tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất.
 • Tạo Ra Các Kịch Bản "What-If": Phát triển một loạt các kịch bản "what-if" có thể xảy ra trong tương lai. Mỗi kịch bản nên tập trung vào việc thay đổi một hoặc một số yếu tố cụ thể để đánh giá tác động của chúng.
 • Xác Định Tiêu Chí Đánh Giá: Xác định các tiêu chí hoặc chỉ số để đánh giá hiệu quả của mỗi kịch bản. Điều này giúp đặt ra các đánh giá cụ thể và đo lường tác động của các thay đổi.
 • Tổ Chức Phiên Gặp Nhóm: Tổ chức các phiên gặp nhóm để thảo luận và phân tích các kịch bản "what-if." Điều này giúp đảm bảo sự đồng thuận và sự hiểu biết chung giữa các bên liên quan.
 • Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ: Công cụ hỗ trợ tính toán và mô phỏng có thể giúp tăng cường quá trình phân tích SWIFT, đặc biệt là khi xử lý các mô hình phức tạp.
 • Thực Hiện Đánh Giá Nhóm: Sau mỗi kịch bản "what-if," thực hiện một đánh giá nhóm để thu thập ý kiến và đảm bảo rằng tất cả các quan điểm được xem xét.
 • Phản Hồi và Điều Chỉnh: Sử dụng phản hồi từ các phiên gặp nhóm để điều chỉnh và cập nhật các kịch bản "what-if" theo thời gian.
Bằng cách thực hiện những bước trên, phân tích SWIFT có thể trở thành một công cụ hiệu quả để đánh giá tác động của các yếu tố thay đổi trong môi trường phức tạp.

Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top