Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

Thảo luận trong 'Thuật ngữ chuyên ngành' bắt đầu bởi hoangvinh90, 19/2/11.

 1. hoangvinh90

  hoangvinh90 New Member Hội viên mới

  Accounting entry: ---- bút toán
  Accrued expenses ---- Chi phí phải trả -
  Accumulated: ---- lũy kế
  Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng (???)
  Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán -
  Advances to employees ---- Tạm ứng -
  Assets ---- Tài sản -
  Assets liquidation: ---- thanh lý tài sản
  Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán -
  Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
  Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
  Cash ---- Tiền mặt -
  Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng -
  Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ -
  Cash in transit ---- Tiền đang chuyển -
  Check and take over: ---- nghiệm thu
  Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -
  Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng -
  Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn -
  Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả -
  Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển -
  Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước -
  Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định hữu hình -
  Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn tài sản cố định vô hình -
  Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính -
  Equity and funds ---- Vốn và quỹ -
  Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá -
  Expense mandate: ---- ủy nghiệm chi
  Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính -
  Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường -
  Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường -
  Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường -
  Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng -
  Financial ratios ---- Chỉ số tài chính -
  Financials ---- Tài chính -
  Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho -
  Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình -
  Fixed assets ---- Tài sản cố định -
  General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp -
  Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán -
  Gross profit ---- Lợi nhuận tổng -
  Gross revenue ---- Doanh thu tổng -
  Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính -
  Income taxes ---- Thuế thu nhập doanh nghiệp -
  Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho -
  Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình -
  Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình -
  Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ -
  Inventory ---- Hàng tồn kho -
  Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển -
  Itemize: ---- mở tiểu khoản
  Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính -
  Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính -
  Liabilities ---- Nợ phải trả -
  Long-term borrowings ---- Vay dài hạn -
  Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn -
  Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn -
  Long-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn -
  Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn -
  Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho -
  Net profit ---- Lợi nhuận thuần -
  Net revenue ---- Doanh thu thuần -
  Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp -
  Non-business expenditure source, current year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay -
  Non-business expenditure source, last year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước -
  Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp -
  Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn -
  Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD -
  Other current assets ---- Tài sản lưu động khác -
  Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác -
  Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác -
  Other payables ---- Nợ khác -
  Other receivables ---- Các khoản phải thu khác -
  Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác -
  Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu -
  Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên -
  Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước -
  Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế -
  Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -
  Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -
  Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường -
  Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho -
  Receivables ---- Các khoản phải thu -
  Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng -
  Reconciliation: ---- đối chiếu
  Reserve fund ---- Quỹ dự trữ -
  Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối -
  Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ -
  Sales expenses ---- Chi phí bán hàng -
  Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng -
  Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại -
  Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn -
  Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -
  Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn -
  Short-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn -
  Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn -
  Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh -
  Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý -
  Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình -
  Taxes and other payables to the State budget ---- Thuế và các khoản phải nộp nhànước -
  Total assets ---- Tổng cộng tài sản -
  Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn -
  Trade creditors ---- Phải trả cho người bán -
  Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ -
  Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi -
  Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang –

  Nguồn: Trường Sơn​
   

 2. ruachip1990

  ruachip1990 Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Rùa bổ sung thêm 1 số thuật ngữ liên quan đến " kế toán " với ha!
  Types of Accounts:-------- Các loại tài khoản kế toán
  Account Type 1: Short-term assets-----Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn
  Account Type 2: Long-term assets------Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn
  Account Type 3: Liabilities------Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
  Account Type 4: Equity-------Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
  Account Type 5: Revenue------Loại tài khoản 5: Doanh thu
  Account Type 6: Production costs, business-----Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
  Account Type 7: Other income-------Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
  Account Type 8: Other expenses-----Loại tài khoản 8: Chi phí khác
  Account Type 9: Determining business results-----Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
  Account Type 0: Balance sheet accounts------Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng
  129 - Provision for short-term investments------Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  133 - Deductible VAT----Thuế GTGT được khấu trừ
  136 - Inter-----Phải thu nội bộ
  139 - Provision for bad debts-------Dự phòng phải thu khó đòi
  217 - Real estate investment--------Bất động sản đầu tư
  221 - Investment in subsidiaries-------Đầu tư vào công ty con
  243 - Property tax deferred--------Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  244 - collateral long-term deposits--------Ký cược ký quỹ dài hạn
  343 - Bonds issued--------Trái phiếu phát hành
  344 - Get escrow, long-term deposits------Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
  347 - Deferred tax payable--------Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  412 - Margin of property revaluation-----Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  413 - exchange rate differences----Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  414 - Fund Development------Quỹ đầu tư phát triển
  415 - Fund financial reserve------Quỹ dự phòng tài chính
  466 - Funds that form of fixed assets-----Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
  001 - Leasehold assets-----Tài sản thuê ngoài
  002 - Materials, goods kept for processing-----Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
  003 - Goods deposited deposit, or escrow------Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
  004 - Bad debts treated-------Nợ khó đòi đã xử lý
  007 - Foreign currencies------Ngoại tệ các loại
  008 - Project for public services and- projects-------Dự án chi sự nghiệp, dự án
   
 3. nguyen_duy77

  nguyen_duy77 New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  cam on :anhhung:
   
 4. Sam sam

  Sam sam New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  cảm ơn baby lắm ý :hawaii:
   
 5. minhla

  minhla Thích Kawasaki Z1000 Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  111 -- Cash on hand - - > Tiền mặt
  1111 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
  1112 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
  1113 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
  112 -- Cash in bank - - > Tiền gửi ngân hàng
  -- / Details for each bank account - - > / Chi tiết theo từng ngân hàng
  1121 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
  1122 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
  1123 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
  113 -- Cash in transit - - > Tiền đang chuyển
  1131 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
  1132 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
  121 -- Short term securities investment - - > Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  1211 -- Stock - - > Cổ phiếu
  1212 -- Bond, treasury bill, exchange bill - - > Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
  128 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
  1281 -- Time deposits - - > Tiền gửi có kỳ hạn
  1288 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
  129 -- Provision short term investment - - > Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  131 -- Receivables from customers - - > Phải thu của khách hàng
  -- / Details as each customer - - > / Chi tiết theo đối tượng
  133 -- VAT deducted - - > Thuế GTGT được khấu trừ
  1331 -- VAT deducted of goods, services - - > Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ
  1332 -- VAT deducted of fixed assets - - > Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
  136 -- Internal Receivables - - > Phải thu nội bộ
  1361 -- Working capital from sub-units - - > Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  1368 -- Other internal receivables. - - > Phải thu nội bộ khác
  138 -- Other receivables - - > Phải thu khác
  1381 -- Shortage of assets awaiting resolution - - > Tài sản thiếu chờ xử lý
  1385 -- Privatisation receivables - - > Phải thu về cổ phần hoá
  1388 -- Other receivables - - > Phải thu khác
  139 -- Provision for bad receivables - - > Dự phòng phải thu khó đòi
  -- - - > (Chi tiết theo đối tượng)
  141 -- Advances (detailed by receivers) - - > Tạm ứng
  142 -- Short-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước ngắn hạn
  144 -- Mortage, collateral & short term deposits - - > Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  151 -- Purchased goods in transit - - > Hàng mua đang đi trên đường
  -- - - > (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)
  152 -- Raw materials - - > Nguyên liệu, vật liệu
  153 -- Instrument & tools - - > Công cụ, dụng cụ
  154 -- Cost for work in process - - > Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  155 -- Finished products - - > Thành phẩm
  156 -- Goods - - > Hàng hóa
  1561 -- Purchase rate - - > Giá mua hàng hóa
  1562 -- Cost for purchase - - > Chi phí thu mua hàng hóa
  1567 -- Real estate - - > Hàng hoá bất động sản
  157 -- Entrusted goods for sale - - > Hàng gửi đi bán
  158 -- Goods in tax-suspension warehouse - - > Hàng hoá kho bảo thuế
  -- / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse - - > / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế
  159 -- Provision for devaluation of stocks - - > Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  161 -- Administrative expenses - - > Chi sự nghiệp
  1611 -- Administrative expenses for previous year - - > Chi sự nghiệp năm trước
  1612 -- Administrative expenses for current - - > Chi sự nghiệp năm nay
  TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)
  211 -- Tangible fixed assets - - > Tài sản cố định hữu hình
  2111 -- Building & architectonic model - - > Nhà cửa, vật kiến trúc
  2112 -- Equipment & machine - - > Máy móc, thiết bị
  2113 -- Transportation & transmit instrument - - > Phương tiện vận tải, truyền dẫn
  2114 -- Instruments & tools for management - - > Thiết bị, dụng cụ quản lý
  2115 -- Long term trees, working & killed animals - - > Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
  2118 -- Other fixed assets - - > Tài sản cố định khác
  212 -- Fixed assets of finance leasing - - > Tài sản cố định thuê tài chính
  213 -- Intangible fixed assets - - > Tài sản cố định vô hình
  2131 -- Land using right - - > Quyền sử dụng đất
  2132 -- Establishment & productive right - - > Quyền phát hành
  2133 -- Patents & creations - - > Bản quyền, bằng sáng chế
  2134 -- Trademark - - > Nhãn hiệu hàng hoá
  2135 -- Software - - > Phần mềm máy vi tính
  2136 -- License & concession license - - > Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
  2138 -- Other intangible fixed assets - - > TSCĐ vô hình khác
  214 -- Depreciation of fixed assets - - > Hao mòn tài sản cố định
  2141 -- Tangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ hữu hình
  2142 -- Financial leasing fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  2143 -- Intangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ vô hình
  2147 -- Investment real estate depreciation - - > Hao mòn bất động sản đầu tư
  217 -- Investment real estate - - > Bất động sản đầu tư
  221 -- Investment in equity of subsidiaries - - > Đầu tư vào công ty con
  222 -- Joint venture capital contribution - - > Vốn góp liên doanh
  223 -- Investment in joint-venture - - > Đầu tư vào công ty liên kết
  228 -- Other long term investments - - > Đầu tư dài hạn khác
  2281 -- Stocks - - > Cổ phiếu
  2282 -- Bonds - - > Trái phiếu
  2288 -- Other long-term investment - - > Đầu tư dài hạn khác
  229 -- Provision for long term investment devaluation - - > Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  241 -- Capital construction in process - - > Xây dựng cơ bản dở dang
  2411 -- Fixed assets purchases - - > Mua sắm TSCĐ
  2412 -- Capital construction - - > Xây dựng cơ bản
  2413 -- Major repair of fixed assets - - > Sửa chữa lớn tài sản cố định
  242 -- Long-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước dài hạn
  243 -- Deffered income tax assets - - > Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  244 -- Long term collateral & deposit - - > Ký quỹ, ký cược dài hạn
  NỢ PHẢI TRẢ - LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng)
  311 -- Short-term loan - - > Vay ngắn hạn
  315 -- Long term loans due to date - - > Nợ dài hạn đến hạn phải trả
  333 -- Taxes and payable to state budget - - > Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331 -- Value Added Tax (VAT) - - > Thuế giá trị gia tăng phải nộp
  33311 -- VAT output - - > Thuế GTGT đầu ra
  33312 -- VAT for imported goods - - > Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  3332 -- Special consumption tax - - > Thuế tiêu thụ đặc biệt
  3333 -- Import & export duties - - > Thuế xuất, nhập khẩu
  3334 -- Profit tax - - > Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3335 -- Personal income tax - - > Thuế thu nhập cá nhân
  3336 -- Natural resource tax - - > Thuế tài nguyên
  3337 -- Land & housing tax, land rental charges - - > Thuế nhà đất, tiền thuê đất
  3338 -- Other taxes - - > Các loại thuế khác
  3339 -- Fee & charge & other payables - - > Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
  334 -- Payable to employees - - > Phải trả người lao động
  3341 -- Payable to employees - - > Phải trả công nhân viên
  3348 -- Payable to other employees - - > Phải trả người lao động khác
  335 -- Accruals - - > Chi phí phải trả
  336 -- Intercompany payable - - > Phải trả nội bộ
  337 -- Construction contract progress payment due to customers - - > Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  -- - - > DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH
  338 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
  3381 -- Surplus assets awaiting for resolution - - > Tài sản thừa chờ giải quyết
  3382 -- Trade Union fees - - > Kinh phí công đoàn
  3383 -- Social insurance - - > Bảo hiểm xã hội
  3384 -- Health insurance - - > Bảo hiểm y tế
  3385 -- Privatization payable - - > Phải trả về cổ phần hoá
  3386 -- Short-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  3387 -- Unrealized turnover - - > Doanh thu chưa thực hiện
  3388 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
  341 -- Long-term borrowing - - > Vay dài hạn
  342 -- Long-term liabilites - - > Nợ dài hạn
  343 -- Issued bond - - > Trái phiếu phát hành
  3431 -- Bond face value - - > Mệnh giá trái phiếu
  3432 -- Bond discount - - > Chiết khấu trái phiếu
  3433 -- Additional bond - - > Phụ trội trái phiếu
  344 -- Long-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  347 -- Deferred income tax - - > Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  351 -- Provisions fund for severance allowances - - > Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  352 -- Provisions for payables - - > Dự phòng phải trả
  VỐN CHỦ SỞ HỮU - RESOURCES
  411 -- Working capital - - > Nguồn vốn kinh doanh
  4111 -- Paid-in capital - - > Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  4112 -- Share premium Công ty cổ phần - - > Thặng dư vốn cổ phần
  4118 -- Other capital - - > Vốn khác
  412 -- Differences upon asset revaluation - - > Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  413 -- Foreign exchange differences - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  4131 -- Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
  4132 -- Foreign exchange differences in period capital construction investment - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
  414 -- Investment & development funds - - > Quỹ đầu tư phát triển
  415 -- Financial reserve funds - - > Quỹ dự phòng tài chính
  418 -- Other funds - - > Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
  419 -- Stock funds - - > Cổ phiếu quỹ
  421 -- Undistributed earnings Công ty cổ phần - - > Lợi nhuận chưa phân phối
  4211 -- Previous year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
  4212 -- This year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
  431 -- Bonus & welfare funds - - > Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  4311 -- Bonus fund - - > Quỹ khen thưởng
  4312 -- Welfare fund - - > Quỹ phúc lợi
  4313 -- Welfare fund used to acquire fixed assets - - > Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  441 -- Construction investment fund áp dụng cho DNNN - - > Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  461 -- Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp
  4611 -- Precious year budget resources có nguồn kinh phí - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  4612 -- This year budget resources - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
  466 -- Budget resources used to acquire fixed assets - - > Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  DOANH THU - REVENUE
  511 -- Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý - - > Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  5111 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hóa
  5112 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
  5113 -- Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
  5114 -- Subsidization sale - - > Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  5117 -- Investment real estate sale - - > Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
  512 -- Internal gross sales - - > Doanh thu bán hàng nội bộ
  5121 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hoá
  5122 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
  5123 -- Services sale - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
  515 -- Financial activities income - - > Doanh thu hoạt động tài chính
  521 -- Sale discount - - > Chiết khấu thương mại
  531 -- Sale returns - - > Hàng bán bị trả lại
  532 -- Devaluation of sale - - > Giảm giá bán hàng
  611 -- Purchase - - > Mua hàng
  6111 -- Raw material purchases - - > Mua nguyên liệu, vật liệu
  6112 -- Goods purchases - - > Mua hàng hóa
  621 -- Direct raw materials cost - - > Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  622 -- Direct labor cost - - > Chi phí nhân công trực tiếp
  623 -- Executing machine using cost - - > Chi phí sử dụng máy thi công
  -- - - > (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies
  6231 -- Labor cost - - > Chi phí nhân công
  6232 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
  6233 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
  6234 -- Executing machine depreciation - - > Chi phí khấu hao máy thi công
  6237 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6238 -- Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ - - > Chi phí bằng tiền khác
  CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - COST FOR PRODUCTION & BUSINESS
  627 -- General operation cost - - > Chi phí sản xuất chung
  6271 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên phân xưởng
  6272 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
  6273 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
  6274 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
  6277 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6278 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
  631 -- Production cost - - > Giá thành sản xuất
  632 -- Cost of goods sold - - > Giá vốn hàng bán
  635 -- Financial activities expenses - - > Chi phí tài chính
  641 -- Selling expenses - - > Chi phí bán hàng
  6411 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên
  6412 -- Material, packing cost - - > Chi phí vật liệu, bao bì
  6413 -- Tool cost - - > Chi phí dụng cụ, đồ dùng
  6414 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
  6415 -- Warranty cost - - > Chi phí bảo hành
  6417 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6418 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
  642 -- General & administration expenses - - > Chi phí quản lý doanh nghiệp
  6421 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên quản lý
  6422 -- Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities - - > Chi phí vật liệu quản lý
  6423 -- Stationery cost - - > Chi phí đồ dùng văn phòng
  6424 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
  6425 -- Taxes, fees, charges - - > Thuế, phí và lệ phí
  -- / Details as activities - - > / Chi tiết theo hoạt động
  6426 -- Provision cost - - > Chi phí dự phòng
  6427 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6428 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
  THU NHẬP KHÁC - OTHER INCOME
  711 -- Other income - - > Thu nhập khác
  CHI PHÍ KHÁC - OTHER EXPENSES
  811 -- Other expenses - - > Chi phí khác
  821 -- Business Income tax charge - - > Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8211 -- Current business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hiện hành
  -- / Details for management requirement - - > / Chi tiết theo yêu cầu quản lý
  8212 -- Deffered business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hoãn lại
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - EVALUATION OF BUSINESS RESULTS
  911 -- Evaluation of business results - - > Xác định kết quả kinh doanh
  TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG - OFF BALANCE SHEET ITEMS
  1 -- Operating lease assets - - > Tài sản thuê ngoài
  2 -- Goods held under trust or for processing - - > Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
  3 -- Goods received on consignment for sale, deposit - - > Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
  4 -- Bad debt written off - - > Nợ khó đòi đã xử lý
  7 -- Foreign currencies - - > Ngoại tệ các loại
  8 -- Enterprise, projec expenditure estimate - - > Dự toán chi sự nghiệp, dự án
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/4/13
 6. lamnga112

  lamnga112 New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Cảm ơn cả nhà
   
 7. jindo49

  jindo49 New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  thanks bác ♥
   
 8. enty

  enty New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Nếu các bác có bản word/pdf cho mọi người down về sẽ tiện theo dõi hơn! Thanks
   
 9. phamhatanla

  phamhatanla New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Cảm ơn cả nhà nhiều nha!
   
 10. vivi_610

  vivi_610 New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  cảm ơn mọi người nhiều :^_^:
   
 11. nhantrucsong

  nhantrucsong New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  mọi ng cho e hỏi chứng từ và sổ kế toán, Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho trong T.A là gì ạ
  Cám ơn mọi người nhiều
   
 12. babycat19876

  babycat19876 New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  hihi hữu ích
   
 13. Tongson

  Tongson New Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Cảm ơn cả nhà nhiều ạ! :)
   
 14. tramnguyen19

  tramnguyen19 New Member Hội viên mới

 15. linhntp

  linhntp Member Hội viên mới

  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  vốn dĩ đã vẫn kém t.a rồi. cơ mà được cái mấy từ này thì biết :D
   
 16. huongnguyen0925

  huongnguyen0925 New Member Hội viên mới

  1)phát sinh trong kỳ
  2) số dư đầu kỳ
  3) Số dư cuối lỳ
  Tiếng anh viết ntn ạ?
   
 17. Vic Aries

  Vic Aries New Member Hội viên mới

  Em thấy ngta hay để kiểu opening balance, closing balance còn về phát sinh thì số lượng mình để quantity còn thành tiền mình để Amount :D
   
 18. gdichvuketoansg

  gdichvuketoansg New Member Hội viên mới

  Ai có file mềm không ạ? Mình để vào điện thoại xem dần
   
 19. tuanphung101

  tuanphung101 New Member Hội viên mới

  Truy cập bài viết này trên điện thoại, sau đó bạn copy vào word sẽ xem được ngày hhi
   
 20. hanoinoibai.com

  hanoinoibai.com New Member Hội viên mới

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.