Công văn 9010/CT-HTr năm 2016 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 9010/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội
Địa chỉ: 130 đường Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0100106264
Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 326/VTHN-TCKT ngày 19/01/2015 của Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với việc kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ.
- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế TNDN.
- Căn cứ công văn số 75/TCT-CS ngày 07/01/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN.
Theo các quy định trên, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 75/TCT-CS ngày 07/01/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN của các chi nhánh trực thuộc và tại văn phòng Công ty.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT3; KK-KTT (để phối hợp);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, Htr(02). KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top