Công văn 2895/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2895/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri-La
Địa chỉ: 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Mã số thuế: 0305850675
Trả lời văn bản số HLSL.ACC/D_OUT/TAX/16-002 ngày 02/02/2016 của Công ty về chính sách thuế và tài liệu bổ sung tại văn bản số HLSL.ACC/D_OUT/TAX/16-003 ngày 17/3/2016, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ quy định lập hóa đơn:
“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.
…”.
Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.
Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
…”
Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản thu được trừ khi tính thuế TNDN:
“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Căn cứ các quy định nêu trên:
1) Trường hợp theo trình bày và hồ sơ đính kèm, Công ty có ký hợp đồng với Công ty ASPL V7 (Công ty được thành lập và tồn tại theo luật của British Virgin Islands) thỏa thuận hỗ trợ Công ty khoản tiền thù lao (bao gồm tiền lương, tiền thưởng, thuế thu nhập cá nhân và các khoản bảo hiểm y tế) trả cho Bà Dương Thu Thảo là người lao động làm việc tại Công ty (do Công ty trực tiếp ký hợp đồng lao động) mà không ràng buộc bởi bất cứ một điều khoản cung cấp, dịch vụ kinh doanh nào thì khi nhận khoản hỗ trợ này, Công ty lập chứng từ thu (không phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT) và ghi nhận vào thu nhập khác theo quy định.
2) Trường hợp theo trình bày Công ty và các Công ty con, Công ty đối tác thuộc dự án Khu Y tế kỹ thuật cao tại quận Bình Tân, Tp .HCM cùng sử dụng chung một đồng hồ nước do Công ty ký hợp đồng với Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thì khi thu lại tiền nước của các Công ty con và Công ty đối tác, Công ty phải lập hóa đơn GTGT xuất giao cho các Công ty này để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ theo quy định.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
- Lưu: VT, TTHT.
TPV-11150330 (285) KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top