Công văn 2883/CT-KK năm 2016 về công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2883/CT-KK
V/v công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại
Mã số thuế: 0106061877
Địa chỉ: P.4627, lầu 46 TN Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1.

Cục thuế TP.HCM nhận được tờ trình số 5967/Ttr-CCT ngày 18/03/2016 Chi cục thuế quận 1 xác định đủ thủ tục của hồ sơ đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh của Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại.
Sau khi xem xét hồ sơ Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Cục Thuế TP. HCM công nhận Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại, mã số thuế: 0106061877, địa chỉ: P.4627, lầu 46 TN Bitexco, số 2 Hải Triều, P. BN, Quận 1, TP.HCM là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại địa chỉ trên.
Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về việc bán hàng hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký bán hàng hoàn thuế.
Cục Thuế TP.HCM thông báo để Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ Thương Mại biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT vụ TTHT, Tổng Cục Hải Quan;
- Cục Hải quan TP.Hà Nội; để phối hợp t/ hiện
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh; để phối hợp t/ hiện
- Chi Cục Thuế quận 1;
- UBND.TP.HCM
- NH (2b)
- Lưu: VT. KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top