Công văn 2825/CT-TTHT năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2825/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Thái
Địa chỉ: 55 Ích Thạnh, P.Trường Thạnh, Q.9
Mã số thuế: 0301758647
Trả lời văn bản số 25.02.16/CV-CT ngày 25/02/2016 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:
“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:
1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài...
2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng
…”
Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.
Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng tại Malaysia; tại hợp đồng quy định Công ty sẽ làm thủ tục hải quan và thông quan hàng, sau đó chuyển hàng hóa đến kho trung gian tại Malaysia, khi có nhu cầu mua hàng, khách hàng sẽ gửi đơn đặt hàng và nhân viên quản lý kho trung gian sẽ xuất giao hàng cho khách hàng; quá 90 ngày kể từ ngày giao hàng đến kho trung gian, nếu lô hàng vẫn còn trong kho thì phần còn lại của lô hàng sẽ được chuyển giao cho khách hàng thì thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan, Công ty được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đối với doanh thu xuất khẩu (căn cứ tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại).
Về việc hạch toán kế toán đối với doanh thu bán hàng, đề nghị Công ty tham khảo chế độ kế toán hiện hành để thực hiện; trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ Vụ Chế độ Kế toán - Kiểm toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT4;
- Lưu: VT, TTHT.
395-11566184/2016-ttq KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top