Công văn 2751/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2751/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam
Địa chỉ: 99 Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1
Mã số thuế: 0305604905
Trả lời văn thư số 01/CV-RIAV-2016 ngày 03/3/2016 của Hiệp hội về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):
+ Tại Khoản 21 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:
“Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.
…”.
+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:
“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
…”.
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ công văn số 18115/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị cơ chế, chính sách để quản lý thu thuế hoạt động chuyển nhượng vốn,
Trường hợp Hiệp hội ký hợp đồng nhận ủy thác quyền quản lý, sử dụng các sản phẩm bản ghi tác phẩm âm nhạc thuộc quyền sở hữu của các đơn vị sản xuất phát hành băng đĩa từ các hội viên của Hiệp hội, sau đó Hiệp hội ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng khai thác (không kèm theo chuyển quyền sở hữu trí tuệ) các tác phẩm trên cho các khách hàng (Hiệp hội thu hộ tiền sử dụng tác phẩm từ khách hàng cho các đơn vị sản xuất và nhận phí thu hộ do các đơn vị sản xuất trả) thì hoạt động chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Các đơn vị sản xuất phát hành băng đĩa khi nhận tiền sử dụng các sản phẩm nêu trên do Hiệp hội thu hộ lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Hiệp hội tương ứng với hóa đơn Hiệp hội xuất giao cho khách hàng để Hiệp hội làm căn cứ hạch toán, kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Khoản thu Hiệp hội làm dịch vụ thu hộ tiền sử dụng các sản phẩm trên Hiệp hội lập hóa đơn áp dụng thuế suất 10%, xuất giao cho các đơn vị sản xuất phát hành băng đĩa.
Cục Thuế TP thông báo cho Hiệp hội biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT số 3;
- Lưu (TTHT, HC).
422- 2016/NVTrường KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top