Công văn 2708/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2708/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam
Địa chỉ: 42 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Q.1, TP.HCM.
Mã số thuế: 0304184969
Trả lời văn thư số 1653/VB-VWS ngày 21/03/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);
Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng quy định nguyên tắc lập hóa đơn:
“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
…”
Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
Căn cứ các quy định nêu trên:
Trường hợp Công ty theo trình bày năm 2010 có đầu tư dự án Khu Công nghệ Môi trường Xanh tại Long An thuộc Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam - Long An (được thành lập ngày 15/05/2015 và Công ty là cổ đông với tỷ lệ góp vốn 71%), phát sinh chi phí ban đầu liên quan đến việc thực hiện dự án nêu trên gồm: chi phí công cụ dụng cụ, tài sản cố định, vật tư, vật liệu, xăng dầu, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động, chi phí điện, nước, điện thoại và các chi phí quản lý khác (theo bảng liệt kê chi tiết chi phí Công ty đã chi cho dự án Long An) và Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nay Công ty muốn chuyển chi phí của dự án Long An nêu trên cho Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam - Long An và tính vào phần vốn góp thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT theo thuế suất của hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam - Long An kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN).
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT. KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top